اهداف واحد آموزش

- گسترش آموزشهای عمومی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری.

- آموزشهای فراگیر دوره های تخصصی و حرفه ای میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری.

- توسعه رشته های میراث فرهنگی و گردشگری.

- گسترش آموزش های خاص مرتبط با تشکلهای صنفی مرتبط با میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری.