معرفی واحد آموزش

آموزش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در سه بخش زیر فعال می باشد:

-بخش آموزش دوره های مرتبط با گردشگری

-بخش اموزش دوره های مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی

-بخش آموزش دوره های ضمن خدمت کارکنان

برای اطلاع بیشتر از دوره ها، نحوه برگزاری  دوره ها و  سایر اطلاعات مربوط به دوره های هر بخش ، بخش مربوطه در وسط صفحه را انتخاب  و پس از کسب اطلاع ،برای شرکت در دوره ثبت نام نمایید.

توضیح اینکه پس از ثبت نام در دوره مورد نظر، و تایید مسوول آموزش ، کد ثبت نام خود را نگه داشته تا در مواقع لزوم از طریق آن نمره و سایر اطلاعات شخصی خود را مشاهده نمایید.

با احترام-مسوول آموزش