اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان دارای  معاونتهای زیر می باشد:


معاونت میراث فرهنگی

مسئول معاونت: آقای مهندس ناصر طاهری

آدرس: خیابان برگمهر-کوچه مستوفی یا شماره 13-پلاک 3-طبقه دوم

تلفکس:32648081


معاونت صنایع دستی

سرپرست معاونت: آقای جعفر جعفر صالحی

آدرس: خیابان 22 بهمن - مجموعه اداری 22 بهمن

تلفکس :32665421


معاونت گردشگری

مسوول معاونت:  آقای حیدر صادقی

آدرس: خیابان 22 بهمن - مجموعه اداری 22 بهمن

تلفکس: 32681035  و  32681036 


معاونت توسعه مدیریت

مسئول معاونت: آقای علی کامیابی

آدرس: خیابان بزرگمهر- کوچه مستوفی یا شماره 13-پلاک 3 -طبقه سوم

تلفکس: 32648289


معاونت سرمایه گذاری

مسوول معاونت: آقای حیدر صادقی

آدرس: خیابان 22 بهمن - مجموعه اداری 22 بهمن

تلفکس:32681033  و  32681034