اطلاعیه های تعلیق یا لغو مجوز
دفتر خدمات مسافرتی  تجلی نور از تاریخ 24 دی 1398 تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید. دفتر خدمات مسافرتی  غزال پرواز آریا ...
زمان انتشار : 1398/10/25 11:35ادامه مطلب
اطلاعیه های توسعه مدیریت
-برای شرکت در مناقصات و استعلامات این اداره کل از سایت مناقصات الکترونیکی دولت استفاده نمایید:                                                                                             ...
زمان انتشار : 1398/10/25 11:41ادامه مطلب
استعلامات
 هر گونه مناقصه، مزایده و استعلام خرید و خدمات این دستگاه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir انجام میشود.  ...
زمان انتشار : 1397/11/24 14:14ادامه مطلب
تازه ها
- فعال شدن تلفن گویای 09662 جهت دریافت اخبار و گزارشات مردمی در حوزه تخلفات میراث فرهنگی -شرکتهای دارای مجوز افتا جهت انجام خدم...
زمان انتشار : 1398/02/10 11:29ادامه مطلب
اطلاعیه های صنایع دستی
 نمایشگاه سراسری صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ( گرگان و گنبد)-آبان 1398  دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی ...
زمان انتشار : 1398/10/25 14:37ادامه مطلب
اطلاعیه های گردشگری
اطلاعیه ممنوعیت دفاتر در طرح رجیستری تلفن همراه رویدادهای گردشگری خارجی رویدادهای گردشگری داخلی+به همراه تقویم رویدادهای گردشگری  اطلاعیه های ت...
زمان انتشار : 1398/08/11 09:02ادامه مطلب

صفحه 1 از 1