آران  و بیدگل     54730062

اردستان     -54246090-54245090-54247090

برخوار و دولت آباد     45810676

تیران و کرون    42229911

چادگان   57722010

خمینی شهر    33675614

خوانسار    57776191

خور و بیابانک   46324877

دهاقان    53337450

سمیرم  53660770

شاهین شهر و میمه     45727557

شهرضا     53234522

فریدن    57227978

فریدونشهر   57596888

فلاورجان    37226003

کاشان   55229010-55223234

گلپایگان   57487555-57487556

لنجان   52273430

مبارکه   52408700

نایین 46253621-46257080

نجف آباد   42639443-42639445

نطنز   54228715-54223814