سرمایه گذاری امروز میراث فردا

                      اصفهان

استانی برتر در صنعت توریسم

با اتکاء بر منابع فرهنگی- هنری و طبیعی
اهداف:

- هدایت و تمهید سرمایه ­گذاری و سیاست­گذاری در جهت تشویق بخش غیردولتی به منظور حضور و فعالیت در عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

- تحقق رشد صنعت گردشگری بالاتر از رشد اقتصادی کشور.

- اولویت تکمیل و ایجاد قطب های سیاحتی در محورها و نواحی گردشگری با توجه به آماده نمودن نسبی زیر ساخت ها و برخی از تاسیسات زیر بنایی آن.


راهبرد ها:


- تقویت امنیت سرمایه­ گذاری.

- ترغیب سرمایه­ گذاری بخش خصوصی در احداث و توسعه تاسیسات گردشگری.

- حمایت از سرمایه­ گذاری خارجی در استان به ­ویژه در جهت جذب سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی.

- ارتقای استانداردهای کیفی تسهیلات و خدمات گردشگری و حفظ و ثبات آنها از طریق ایجاد فضایی مناسب برای اعمال استانداردهای کیفی در قوانین و مقررات، تشویق و نوسازی تسهیلات و تاسیسات و ایجاد انگیزه.

- توسعه منطقی نواحی گردشگری استان بر اساس رابطه عرضه و تقاضای بازار و ایجاد تسهیلات زیربنایی و ساختار اداری.

- هم پیوندی احیاء و بهسازی بافت­های قدیمی و تاریخی شهر­های دارای جاذبه­های فرهنگی، تاریخی با نقش و عملکرد گردشگری انها.

- تقویت و تجهیز صنعت گردشگری در سطح استاندارد های بین المللی و تبدیل استان به عنوان قطب گردشگری کشور.

- ایجاد بسترهای مناسب جهت احداث مناطق نمونه گردشگری مستعد استان.

- توسعه وتکمیل محورهای گردشگری زاینده رود، مناطق کویری و سردسیر استان و توسعه تاسیسات گردشگری.برگرفته از سند چشم انداز استان اصفهان در افق 1404