به دنبال افزایش ماندگار گردشگری در استان اصفهان هستیم.

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:
به دنبال افزایش ماندگار گردشگری در استان اصفهان هستیم.
سید علی صالح درخشان معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان امروز در نشست کمیته سیاستگذاری توسعه گردشگری استان اصفهان با ایراد سخنانی تأکید کرد: به دنبال افزایش ماندگار گردشگری در استان اصفهان هستیم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ روز گذشته 24 شهریور ماه نشست کمیته سیاستگذاری توسعه گردشگری استان اصفهان با حضور معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و اعضاء در خانه تاریخی میراث اصفهان برگزار شد.
 در این نشست سید علی صالح درخشان با ایراد سخنانی تأکید کرد: براستی هم اکنون با عبور از مرحله اول توسعه گردشگری توانسته ایم گردشگری را در سطح استان نهادینه سازیم.
او ادامه دادو گفت: امروزه همگان استان اصفهان را به عنوان نمایی ارزشمند از توسعه گردشگری ایران به شمار می آورند، لذا بروز هرگونه اتفاقات مثبت در اصفهان می تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
درخشان همچنین اظهار داشت: اگر چه اکنون با مشکلات فراوانیمواجه هستیم، لکن امید به آینده روشن می تواند ما را قادر سازد تا با بررسی صحیح مسائل و مشکلات راه کارهای مناسبی جهت حل آنها بیابیم.
معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فهرنگی استان در ادامه سخنانش تآکید کرد: هم اکنون و پس از عبور از مرحله اول یعنی نهادینه شدن گردشگری در استان، به دنبال توسعه پایدار در گردشگری اصفهان هستیم، لذا در این زمینه هم اینک بدنبال برنامه ریزی جهت دست یابی به افزایش ماندگار گردشگری در پهنه استان اصفهان هستیم.
در ادامه این نشست، اعضاء کمیته نظرات خود را در راستای تلاش جهت افزایش ماندگار گردشگران در استان اصفهان بیان نموداند.


دسته بندی : سرمایه گذاری
تاریخ و زمان تایید: 1398/06/25 08:53