استعلامات

 هر گونه مناقصه، مزایده و استعلام خرید و خدمات این دستگاه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir انجام میشود.


دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1399/06/29 12:38