آغازمرحله اول عملیات مرمت پل ورزنه،آخرین پل تاریخی زاینده رود درشرق شهرستان اصفهان

آغازمرحله اول عملیات مرمت پل ورزنه،آخرین پل تاریخی زاینده رود درشرق شهرستان اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان صبح امروز ازآغازعملیات مرمت پل تاریخی ورزنه به عنوان آخرین پل تاریخی زاینده رود درمسیر رودبه سمت تالاب گاوخونی درشهرتاریخی ورزنه درشرق شهرستان اصفهان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان:فریدون اله یاری صبح امروز....آبان با اعلام این مطلب افزود: این تاریخی آخرین باردرچنددهه گذشته مرمت شده وبه تدریج براثر فرسایش وسایرعوامل طبیعی نیازبه مرمت مجدد پیدا کرده بود،لذابراساس برنامه ریزی کارشناسان، مرحله اول عملیات مرمت این پل ازصبح امروزآغازگردید. 
اوهمچنین ادامه داد وگفت:مرحله اول این عملیات مرمتی شامل:مرمت واستحکام بخشی،عرشه پل وجان پناه های آن به ویژه تعویض ویا مرمت مصالح فرسوده بوده وسپس درمرحله بعدی پایه های پل نیز مرمت واستحکام بخشی می شوند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین افزود:
درحال حاضراین عملیات مرمتی با اعتباری بالغ بر500میلیون ریال صورت می پذیرد،لکن درتلاش هستیم تابا تامین اعتبارلازم،مبلغ2میلیاردریال دیگرجهت ادامه عملیات مرمت این پل منحصربه فردتاریخی تخصیص دهیم.
اله یاری همچنین تاکیدکرد:با عنایت به بروزخشکسالی طولانی مدت به ویژه درمنطقه شرق شهرستان اصفهان تلاش داریم تابا مرمت آثارتاریخی منحصربه فرداین منطقه که بسیاری ازآنهاازپیش ازاسلام تادوران اسلامی قدمت دارند.در این منطقه به توسعه گردشگری فرهنگی وحتی گردشگری طبیعی به عنوان جایگزین مناسب مشاغلی همچون کشاورزی بپردازیم به گونه آیی که هم اکنون بیش از30 کارگاه مرمتی درشرق شهرستان اصفهان فعال بوده وهمچنین بیش از15 اقامتگاه بومگردی نیزدراین منطقه توسط مردم محلی فعال شده اند.
پل تاریخی ورزنه آخرین پل تاریخی رود زاینده رود درمسیر 350کیلومتری این رود ازمبدا تاانتهای مسیررود می باشد.
درمنابع تاریخی شالوده این پل به سده های چهارم وپنجم هجری قمری باز می گردد. با اینحال شاکله کنونی این پل تاریخی متعلق به اواخردوران صفوی است وپس ازآن دردوان قاجارنیزالحاقاتی به آن افزوده شده.


دسته بندی : میراث فرهنگی
تاریخ و زمان تایید: 1397/08/28 09:46