اطلاعیه های تعلیق یا لغو مجوز
مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی زنده رود لغو  گردید. 

مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرتی رویای پرواز آرام لغو گردید.

مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی هدی لغو گردید.

مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی زیبا نگین پارس لغو گردید.

دفتر خدمات مسافرتی  جهان نما گشت  تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.

 دفتر خدمات مسافرتی خاتم نگین سپاهان تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.

 دفتر خدمات مسافرتی  فرود  از تاریخ 18 اردیبهشت به مدت 1 ماه تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.

دفتر خدمات مسافرتی سپاهان دلگشا پرواز از تاریخ 31 فروردین به مدت 1 ماه تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.

دفتر خدمات مسافرتی درنا گشت از تاریخ 25 فروردین 1398 به مدت 3 ماه تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.

دفتر خدمات مسافرتی سپاهان حوا سیر  از تاریخ 17 اردیبهشت 1398 به مدت2 ماه تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.


دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1398/02/19 13:06