اطلاعیه های تعلیق یا لغو مجوز


مجوز فعالیت  دفتر خدمات مسافرتی شکیبا از تاریخ  28 آبان 1398 لغو گردید. 29 ابان 1398


مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی چکادسیر لغو  گردید. 19 آبان 1398
مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی پرشین گشت لغو  گردید. 19 آبان 1398

دفتر خدمات مسافرتی قدسیان معراج نور از تاریخ 1 مرداد 1398 تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید.

دفتر خدمات مسافرتی مهاجر صیاد از تاریخ 1 مرداد 1398 تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید.


مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی تجربه سفر آینده  لغو گردید. انتشار:18 خرداد 1398


مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی بکران گشت لغو گردید. -انتشار:18 خرداد 1398

مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی زنده رود لغو  گردید. 

مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرتی رویای پرواز آرام لغو گردید.

مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی هدی لغو گردید.

مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی زیبا نگین پارس لغو گردید.

دفتر خدمات مسافرتی  جهان نما گشت  تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.

 دفتر خدمات مسافرتی خاتم نگین سپاهان تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.

 دفتر خدمات مسافرتی  فرود  از تاریخ 18 اردیبهشت به مدت 1 ماه تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.

دفتر خدمات مسافرتی سپاهان دلگشا پرواز از تاریخ 31 فروردین به مدت 1 ماه تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.

دفتر خدمات مسافرتی درنا گشت از تاریخ 25 فروردین 1398 به مدت 3 ماه تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.

دفتر خدمات مسافرتی سپاهان حوا سیر  از تاریخ 17 اردیبهشت 1398 به مدت2 ماه تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.

دفتر خدمات مسافرتی نگین گشت کویر از تاریخ7 خرداد 1398 به مدت 3 ماه تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1398/08/29 13:25