راهبرد مشارکت  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع سدتی استان اصفهان:اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی و ... را از طریق تارنمای خود  را به نشانی isfahancht.ir، در بخش اطلاعیه ها با توجه به موضوعیت خدمت -صنایع دستی، گردشگری، مجوزهای گردشگری، توسعه مدیریت و سایر، تازه هاو ... در معرض نقد عموم قرار می‌دهد و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ودر نهایت در صورت نیاز، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ مجدد آن اقدام می‌نماید.