وظایف بخشهای مختلف سازمان بسیار گسترده است. لیکن به منظور آشنائی، بخشهائی ارائه می گردد:


الف) مدیر کل:

      -         
تعیین خط مشی های اجرایی و سیاست ها و برنامه های سازمان در جهت حفظ و نگهداری ، مرمت و عرضه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان

-          نظارت بر عملیات و رهبری طرحها و برنامه های سازمان

-          فراهم آوردن امکانات لازم برای توسعه فعالیت های سازمان

        .....


ب) معاونت میراث فرهنگی:

-         برنامه ریزی به منظور حفظ ، مرمت و احیاء بناها ، محوطه ها ، بافت ها و اموال تاریخی فرهنگی موجود در استان در   چارچوب سیاست های تعیین شده و نظارت بر اجرای آنها

-          برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت ثبت آثار تاریخی منقول وغیر منقول واجد شرایط در فهرست آثار ملی و جهانی

-          برنامه ریزی به منظور رفع مسایل و مشکلات اجرائی پایگاههای میراث فرهنگی استان

       .....پ) معاونت گردشگری:

-          تبیین و تصریح موازین ، مقررات و اصول ناظر بر انجام فعالیتهای گردشگری در سطح استان

-          بررسی پتانسیل و ظرفیت های گردشگری استان و راههای بسط و توسعه آنها

-          برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرائی لازم برای نظارت مستمر بر نحوه فعالیت و مدیریت مجامع و مراکز گردشگری ، جاذبه های توریستی و سایر اماکن و تاسیسات ذی ربط

-        برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرائی لازم برای نظارت مستمر برنحوه فعالیت اماکن اقامتی ، هتل ها ، مهمانسراها ، دفاتر مسافرتی و چگونگی رعایت استانداردها توسط آنان بر اساس دستورالعمل و مقررات مربوط

       .....ت) معاونت صنایع دستی:


-          برنامه ریزی در جهت توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

-          حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

-          شناسائی صادر کنندگان استان در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی

-          نظارت بر انجام فعالیتهای کارگاههای صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

-          برنامه ریزی برای شناسایی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

              .....


ج) معاونت توسعه مدیریت و امور حقوقی:

-         راهبری ، هدایت و ایجاد زمینه های لازم به منظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقررات ، ساختار و تشکیلات ، روش های انجام کار، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان مرکزی

-          برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه سازمان

-          توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف سازمان استان

-          برنامه ریزی ، تامین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محلهای مختلف

               .....چ) معاونت سرمایه گذاری و طرحها:

-          برنامه ریزی و اقدام لازم برای جذب منابع مالی در سطح استان در قالب ضوابط و مقررات مربوط

-          ارائه طریق و راهنمائی برای شناسائی منابع جدید حمایتی و جذب سرمایه گذاری ها

-          برنامه ریزی برای اجرا و تحقق طرحهای توسعه در ارتباط با فعالیتهای سازمان

-          برنامه ریزی و اقدام لازم برای ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی

-          اتخاذ تدابیر لازم برای اشتغال ، جذب منابع و کارآفرینی

         .....