پیروزی، با دور اندیشی و آینده نگری بدست می آید.

امام علی (ع)؛حکمت 45 نهج البلاغه.


-پیش درآمد:

رشد و توسعه مجموعه فعالیتهای گردشگری، میراث فرهنگی اعم از ملموس و غیر ملموس، صنایع دستی و هنرهای سنتی و همچنین سرمایه گذاری در فعالیتهای مذکور؛ وابستگی شدیدی به شرایط محیطی حاکم بر جامعه از قبیل شرایط جهانی و بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی در تمامی ابعاد همچون موقعیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فناوری دارد. حرکت در چنین فضایی پر از رویدادهای غیرقابل پیش بینی و سرشار از مجموعه ای از ارتباطات پیچیده و تو در توی بین مولفه های محیطی، و از سویی داشتن چشم انداز "دستیابی به موقعیتی ممتاز"، الزام بی چون و چرای تدوین برنامه های راهبردی مبتنی بر اصول و مبانی آینده پژوهی را برجسته می نماید. پویش و پایش کلیه شرایط و ابعاد تغییرات محیطی و ارزیابی اثرات و پیامدهای محتمل، امری بسیار حیاتی در جهت گیریهای برنامه های آینده محور می باشد. اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در پاسخ به این مهم، اقدام به راه اندازی و افتتاح "دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی" در تاریخ 93/11/16 با دستان مبارک معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور – جناب آقای دکتر سلطانی فر- نموده است.

ایده شکل گیری و تأسیس دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان؛ ریشه در اندیشه های علمی و تفکرات متحول گرایانه جناب آقای دکتر اله یاری؛ مدیرکل محترم داشته و همچنین بواسطه وجود منابع انسانی پژوهشگر و برنامه ریز در معاونتهای مختلف بوده است. طی نشستهای متعدد کارشناسی؛ چارچوب کلی و جزئیات اجرایی دفتر مشخص گردید. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر گردید که این دفتر، مرکزی باشد به روز، و مشتمل بر مجموعه ای منسجم از تخصصهای مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در راستای تحقق اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، با بررسی و ارزیابی علمی روندهای حوزه و شناسایی رویدادهای محتمل، به رفع خلأهای موجود و شناخت ضرورتهای مورد نیاز آینده می پردازد. ضرورت توجه جدی به تعریف، استقرار و توسعه "دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی" در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان بنابه دلایل زیر بوده است:

1.       آسیب شناسی حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

-         نبود اهداف کمی و کیفی مدون به همراه ضمانت اجرایی منطقی در همه عرصه های مرتبط با اداره کل.

-         ضرورت حرکت در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور و استان.

-         وجود فضای پر رقابت ملی و جهانی در عرصه گردشگری.

-         آشوبناک بودن فضای بین المللی حاکم بر حوزه و مسائل مرتبط با آن.

-         نبود تیم کارشناسی قوی بمنظور بررسی و تأیید مطالعاتی که بصورت برون سپاری انجام شده اند.

-         بلا استفاده ماندن بسیاری از مطالعات که بصورت برون سپاری انجام شده اند.

-         ضرورت تشکیل بانکهای اطلاعاتی در زیر حوزه های اداره کل.

2.       آینده پژوهی و تدوین برنامه های راهبردی

-         توجه خاص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به رویکرد نوین "برنامه محوری" در سرلوحه سیاستهای خود و تلاش برای روشن نمودن افق آینده گردشگری.

-         شکل گیری اداره ای خلاق و دانش بنیان.

-         تهیه اولویتهای ضروری پژوهشی اداره کل در حال و آینده.

-         برنامه ریزی برای برگزاری همایشها، کنفرانسها و نشستهای تخصصی.

 

1.      وظایف و کارکردها:

-         پژوهش: (تهیه اولویتهای پژوهشی برای برونسپاری، انجام تحقیقات)

-         برنامه ریزی: (برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای آموزش و اجرا)

-         تولید علم نافع: (بومی سازی دانش روز دنیا بخصوص با استناد از انتشارات UNWTO ، تهیه کتاب، نشریه، مجلات، و محتواهای علمی مفید)

-         پایش و کنترل: (رصد نمودن مستمر روندها و فرآیندهای اداره کل بصورت علمی)

 

دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی زیر نظر مستقیم مدیر کل، می باشد. کارشناسان و پژوهشگران این دفتر آشنا با روشها و تکنیکهای نوین تحقیق و برنامه ریزی، نرم افزارهای تخصصی و کاربردی تحقیق و برنامه ریزی می باشند.

سند راهبردی دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی در افق 1404:

 

مأموریت

نظر به جایگاه و کارکرد صنعت گردشگری در تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور، و از سویی وفق اهمیت اقتصاد دانش بنیان در اسناد مذکور، رسالت "دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی" اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان عبارت است از: مطالعه، پژوهش و برنامه ریزی آینده پژوهانه با هدف تبدیل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان به سازمانی برنامه محور، پویا، سرزنده و توسعه یافته؛ بمنظور پیشتازی استان اصفهان در عرصه های مذکور.

 

فرآیند عملیاتی سند راهبردی "دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی":(به ترتیب از چپ به راست)


                                   4 -راهبردها     3-اهداف     2-چشم انداز     1-ماموریت


چشم انداز:

دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی در افق 1404، مرکزی به روز و پیشرو در حوزه های پژوهش و برنامه ریزی در عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سطوح استانی و بعضاً ملی خواهد بود.

 

اهداف:

1.       برنامه ریزی آینده پژوهانه به منظور نگاشت مسیرهای محتملِ مطلوب توسعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خلاق و دانش بنیان در راستای تحقق اهداف تبیین شده صنعت گردشگری در اسناد بالادستی کشور بطور کلی و استان بطور خاص (سند چشم انداز 1404، سند اقتصاد مقاومتی، سند آمایش کشور، سند آمایش استان اصفهان و ...).

2.       انجام پژوهشهای علمی و کاربردی و نوآورانه بمنظور ارائه راهکارهای حل مسائل موجود در عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

3.       شناسایی و احصاء مهمترین اولویتهای پژوهشی موردنیاز در عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریبه منظور برونسپاری.

4.       تحویل، ارزیابی و تأئید تحقیقات برونسپاری شده.

5.       تهیه و تدوین علمی بسته ی فرصتهای سرمایه گذاری در عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

6.       تهیه و روزآمد نمودن پایگاههای داده ای (Data Base ) مرتبط با عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

7.       بومی سازی دانش روز دنیا بخصوص با استناد به انتشارات سازمان جهانی گردشگری (UNWTO )، تهیه کتاب، نشریه، مجله و محتواهای علمی مفید.

8.       رصد نمودن مستمر روندهای مرتبط با عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بصورت علمی (روندهایی از قبیل سرمایه گذاری، جذب گردشگر، تخریب و مرمت آثار، و ...).

 

راهبردها:

1.       پویش، رصد، پایش و تحلیل کلان روندهای مرتبط با عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی دوره های زمانی گذشته.

2.       پویش، رصد، پایش و تحلیل برجسته ترین رویدادهای محتمل تأثیرگذار بر عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

3.       بررسی و شناسایی مهمترین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدهای موجود در عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان.

4.       تعیین مهمترین اهداف کمی و کیفی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان.

5.       شناسایی و استفاده از توانمندیهای علمی-پژوهشی و قابلیتها و توانمندیهای برنامه ریزی منابع انسانی بلا استفاده در عرصه های مذکور  اداره کل استان در پیشبرد اهداف دفتر.

6.       ترویج تفکر "مطالعه و برنامه ریزی امروز؛ ضرورتی برای اقدام در آینده" در سطوح مختلف اداره کل.

7.       ایفای نقش فعالانه در تهیه پیش نویس برنامه ششم توسعه سازمان.

8.       برقراری تعامل کارآمد و موثر با مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی مرتبط با حوزه فعالیتهای اداره کل.

9.       برنامه ریزی آینده پژوهانه برای بازساماندهی کلیه فعالیتهای بخش خصوصی مرتبط با اداره کل.

10.   بسترسازی های لازم علمی-پژوهشی برای ایجاد و توسعه حضور کارآفرینان عرصه های میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در فضاهای دانش بنیان.

11.   نیازسنجی دوره های آموزشی، همایشها و کارگاه های آموزش کاربردی.

12.   شناسایی و تهیه فهرست مهمترین اولویتها و نیازهای پژوهشی اداره کل بمنظور معرفی به دانشجویان و محققان.

13.   شناسایی فضاهای نوین مرتبط با فناوریهای روز ...

14.   شناسایی و نیازسنجیموضوعات مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریدر فضاهای مجازی (آژانسهای مجازی مسافرتی).

15.   ارائه خدمات مشاوره ای مبتنی بر نتایج تحقیقات و برنامه ریزی به مدیریت اداره کل و معاونتها.

16.   بستر سازی به منظورکاربردی نمودن مطالعات و تحقیقات انجام شده در حوزه های مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

17.   حضور مستمر در جلسات شورای معاونین به منظور ارائه گزارش عملکرد دفتر و اخذ پیشنهادات لازم از جانب مدیر کل و معاونین.

18.   تهیه تقویم میراث فرهنگی در راستای استفاده بهینه و برنامه ریزی شده از مناسبت های مرتبط سالانه.

 

تماس با دفتر مطالعات:

آدرس: خیابان استانداری، موزه هنرهای تزئینی، دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی.

تلفن: 32235117