1- پیشگیری از جرائم علیه میراث فرهنگی در سطح استان

2- پیگیری امورات اداری قضائی و حقوقی مرتبط از بحث جرائم میراث فرهنگی در سطح استان

3- حفاظت و مراقبت از بناها در سطح استان

4- اقدامات اطلاعاتی در ارتباط با جرائم علیه میراث فرهنگی در سطح استان

5- پیگیری اقدامات اداری و پشتیبانی از واحد های اجرائی در سطح استان

6- انجام اقدامات آموزشی و توجیهی کارکنان