دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی بمنظور پایش و پویش فرآیندهای درون اداره کل و همچنین عوامل کلیدی موثر در بیرون از اداره کل؛ در نظر دارد ایده ها، نظرات و پیشنهادات کارآمد کلیه همکاران در کلیه سطوح سازمانی را دریافت و پس از بررسی و واکاوی؛ تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار دهد.

آدرس: خیابان استانداری، موزه هنرهای تزئینی، دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی.

تلفن: 32235117