نوع خدمت:

1--ساخت کاربری :

الف-ساخت کاربری برای راهنماهای گردشگری به منظور ارسال گزارش آمار و دریافت و ارسال نامه: راهنمای گردشگری با دردست داشتن کارت راهنما به واحد فنآوری اطلاعات مراجعه مینماید و پس از تکمیل اطلاعات ثبت نام میشود. 
                 
ب- ساخت کاربری برای نماینده واحد اقامتی -یا هر گونه تاسیسات گردشگری دیگر-در صورت داشتن پروانه بهره برداری معتبر -از طریق ارسال نامه یا مراجعه حضوری به دفتر فنآوری اطلاعات ثبت نام میشود. 
             
ج-ساخت کاربری برای تمامی همکاران اداره کل در سامانه اتوماسیون اداری دیدگاه- ارسال تصویر  ابلاغ با امضای مدیر کل محترم به کارتابل مسوول فنآوری اطلاعات توسط کارتابل مسوول و دریافت کاربری توسط پیام از طریق دیدگاه مقام مسوول

د-ساخت کاربری برای اتصال همکاران شهرستانی: اعلام توسط نماینده محترم شهرستان به مسوول فناوری اطلاعات از طریق اتوماسیون اداری

ه-ایجاد وب سرویس جهت اتصال اتوماتیک انواع سامانه های هتلداری به سامانه جامع آمار-تماس با پشتیبان سامانه مهندس عبداله زاده -تلفن پشتیبانی در سامانه amarcht.ir آورده شده است.


2--اعلام خرابی :

الف--اعلام قطعی آنتن وایرلس برای ساختمان های داخلی اداره کل: تماس با شماره دفتر فناوری اطلاعات یا اعلام از طریق پیام توسط مسوول ساختمان اداری به پیام دیدگاه مسوول واحد فنآوری اطلاعات

ب--اعلام نادرست کار کردن کامپیوتر یا نرم افزارهای موجود:تماس با واحد فناوری یا اعلام از طریق پیام روی اتوماسیون


3--نیاز به پشتیبانی :

الف-اعلام نیاز به پشتیبانی در خصوص عدم اتصال ارتباطات از راه دور یا کار با اتوماسیون های اداری فایلر و دیدگاه: تماس در روزهای زوج ساعت های 9:30 تا 14 با دفتر فناوری اطلاعات و اعلام موضوع از طریق شماره 32648048-ب--نیاز به سوال در خصوص کار با اتوماسیون اداری دیدگاه: پیام دیدگاه به مسوول فناوری اطلاعات

ج-نیاز به مشاوره یا اعلام خرابی سخت افزار کامپیوتر همکاران شهر اصفهان: اعلام شماره کامپیوتر و شماره تماس از طریق پیام به دیدگاه مسوول فناوری اطلاعات

د--نیاز به قرار دادن مطلب روی وب سایت اداره کل یا ویرایش مطلب قبلی: توسط مسوول صاحب آن محتوا-در شهرستانها کارتابل نماینده در شهر معاون مربوطه-به مسوول فناوری اطلاعات اعلام و فایل ورد یا پی دی اف جدید ضمیمه شود.


4--موارد جدید :

الف-نیاز به اتصال سامانه ای بر روی بستر شبکه دولت: رونوشت نامه مربوطه به مسوول فنآوری اطلاعات 

ب--درخواست اینترنت دار شدن مکان جدید اداری: پس از مراحل تامین اعتبار یا تایید معاون محترم مالی، تلفن و کدپستی محل به همراه تلفن نماینده آن ساختمان به واحد فناوری از طریق نامه اعلام گردد.

ج--نیاز به خرید سیستم یا نرم افزار یا هر مورد جدیدی که به تایید واحد فناوری نیاز دارد: قبل از انجام موضوع ابتدا بصورت تلفنی با واحد فناوری هماهنگی بعمل آید.