قابل توجه پژوهشگران و دانشجویان و علاقمندان به انجام طرح های پژوهشی 

در موضوع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان:


برخی از اولویت های پژوهشی از لینک دفترمطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی قابل مشاهده می باشد. 

علاقمندان می توانند این موضوعات و یا موضوعات پیشنهادی مرتبط را به عنوان طرح پژوهشی انتخاب نمایند. 

فرم RFP  و همچنین فایل آشنایی با فرایند اجرایی ارسال طرح های پژوهشی را از این محل دانلود فرمایید. 

مهلت ارسال فرم های RFP  در هر یک از موضوعات تا  15 / مرداد / 96 می باشد. 

فرم های پر شده باید به آدرس ایمیل: farzinmoradi93@gmail.com   ارسال گردد.

فرم خام

دستورالعمل اجرایی قانون