-مطابق مصوبه شماره 165389/ت 46849ک مورخ 1390/08/21هیئت محترم دولت با عنوان "آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت" که در بخش قوانین و مقررات سایت سامانه قابل دسترسی می باشد کلیه دستگاههای اجرایی پس از ابلاغ مدیریت سامانه، ملزم به استفاده از این سامانه جهت انجام خریدها، انجام مناقصات و مزایدات خود می باشند.

اطلاعات بیشتردر: سایت قوانین و مقررات استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت


لذا تمام بخش های دولتی و اشخاص حقیقی و شرکتهای حقوقی که در حوزه های خرید، مناقصه و مزایده با بخش های دولتی فعالیت مینمایند لازم است از طریق این سامانه اقدام کنند.


سایت رسمی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، جهت کسب اطلاعات، عضویت و هم فعالیت در سامانه به آدرس زیر می باشد:

setadiran.ir


جهت سهولت برخی لینک های مهم قرار داده شده است:اطلاعات مربوط به شرکتهای حقوقی و افراد حقیقی برای استفاده از سامانه


اطلاعات لازم برای ثبت نام اشخاص و شرکتها


راهنمای آموزش برای نقش های مختلف در سامانه های خرید، مناقصات و مزایدات


لطفا جهت اطلاعات بیشتر و عضویت در سایت سامانه در استان اصفهان، به خیابان چهارباغ عباسی، روبروی خیابان آمادگاه ، جنب بانک ملت شعبه بیمه کوچه جهان آرا طبقه سوم بانک ملت آقای مصطفی صباغی هرندی با شماره تلفن 32244896 تماس بگیرید.


آغاز فرآیند عضویت بدین ترتیب می باشد که بایستی از سایت اصلی فرمهای ثبت نام را دانلود کرده و تکمیل نموده و با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به آقای صباغ هرندی مراجعه نمایید.