ادارات و نمایندگی های اداره کل مستقر در شهرستانها وظایف زیر را بر عهده دارند:

 

-   موضوعات میراث فرهنگی در شهرستانها:


-      پاسخگویی به استعلام های ادارات و شهرداری ها:    دریافت و بررسی میدانی استعلامات شهرداری – جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت و تهیه گزارش و ارسال به اداره کل


-      در خصوص احداث موزه ها و مجموعه داری:    دریافت تقاضا – تکمیل فرم های لازم – بازدید و تهیه گزارش و ارسال به اداره کل واحد امور موزه ها


         -      در خصوص ثبت آثار:    دریافت تقاضا – بازدید از مکان یا نوع اثر (منقول – غیر منقول – طبیعی و ناملموس ) معرفی به واحد ثبت و حرائم اداره کل


-      در خصوص مرمت بنا:    بازدید دوره ای از بناهای ثبتی – تهیه گزارش – تنظیم برآورد اعتبار مورد نیاز ارجاع به اداره کل


-      پیگیری اعتبارات:    تنظیم جدول تقاضا با هماهنگی اداره کل – شرکت در کمیته برنامه ریزی شهرستان دفاع در جذب و تصویب اعتبار

 -  موضوعات سرمایه گذاری در شهرستانها:


    دریافت تقاضا ( ایجاد کمپ گردشگری – هتل – متل – بوم گردی و . . . )- بررسی میدانی – تکمیل مدارک – تهیه گزارش – ارجاع به معاونت سرمایه گذاری مدیر کل

 -  موضوعات گردشگری در شهرستانها:


-    بازدید های دوره ای از مجموعه های گردشگری، بین راهی، خدماتی، هتل ها و مجموعه های اقامتی و ارسال گزارشات به اداره کل-  موضوعات صنایع دستی در شهرستانها:


       -     کارت هنرمندی:    دریافت تقاضا – تکمیل فرم های مربوطه – بازدید از کارگاه ها – تهیه گزارش – تایید فرم ها – ارسال به معاونت صنایع دستی استان برای صدور کارت


          -     مجوز کارگاه صنایع دستی:    درخواست تقاضا – تکمیل فرم های لازم – بازدید از کارگاه – تهیه گزارش - تأیید فرم ها – ارسال به معاونت صنایع دستی استان برای صدور مجوز


 -     بیمه هنرمندان  :  دریافت درخواست از هنرمندان – بررسی میدانی موضوع – تکمیل فرم های مربوطه و ارسال به اداره کل 


 -     پیگیری و هماهنگی برای برپایی کلاس های آموزشی صنایع دستی و هنرهای دستی با واحد های آموزشی در شهرستان-فهرست همکاران مستقر در شهرستانها:  لیست