سه شنبه 29 آبان 1397
مشاهده خبر
هنرهای سنتی"نقده دوزی"ومهارت"ساخت کاشی معرق اصفهان"درمسیر ثبت ملی/اصفهان با 42اثرپیشتازدرثبت ملی صنایع دستی

مدیرکل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:

هنرهای سنتی"نقده دوزی"ومهارت"ساخت کاشی معرق اصفهان"درمسیر ثبت ملی/اصفهان با 42اثرپیشتازدرثبت ملی صنایع دستی

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان صبح امروز درحاشیه نشست شورای ثبت استان ،از تهیه پرونده دوهنر سنتی "نقده دوزی"و"مهارت  ساخت کاشی معرق" جهت ثبت ملی این هنرها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ،صبح امروز پنجشنبه 21 دی ماه نشست شورای ثبت ملی آثار تاریخی استان اصفهان با حضور فریدون اله یاری مدیرکل میراث فرهنگی استان و اعضاء شورابرگزار گردید.

درحاشیه این نشست ،فریدون اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:با توجه به انتخاب اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی ،لزوم هرگونه برنامه ریزی جهت شناسائی هنرمندان هنرهای سنتی از یک سو وشناخت وثبت مهارت های فنی تولید آثار هنری از سوی دیگر، بیش از هرزمان دیگر احساس می شود.

او همچنین تاکیدکرد:هنرهای سنتی ریشه در نوع زندگی وحیات اجتماعی مردم درمقاطع مختلف تاریخ دارند لذا درادوارمختلف تاریخی ومتناسب با تغییراتی که در زندگانی مردم ایجاد شده هنرهای سنتی نیز به تدریج دچار تحول شده است .با این وصف چون معتقدیم ،صنایع دستی جدای از شاخصه های فنی وهنری ارزشمند خود ، به عنوان مرجعی ارزشمند درراستای شناخت هویت مردم ایران زمین در ادوار مختلف به شمار می رود تلاش داریم تا با مستند سازی فنونی که درمراحل ساخت وتولید این هنرهای سنتی به کار رفته وهمچنین شناسائی هنرمندان حال وگذشته که دراین هنرها فعایت می کرده اند .بستر مناسبی را برای شناخت نسلهای آینده ایرانی ازفرهنگ وتمدن اصیل خویش فراهم سازیم.

اله یاری درادامه با اشاره به ثبت ملی هنرهای سنتی اصفهان در فهرست میراث ناملموس کشور تاکید کرد:تاکنون دراین استان پرونده 42 هنر سنتی در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت ملی رسیده است که ازاین تعداد 8هنر سنتی در سال 1395 به ثبت ملی رسیده است،لذا اصفهان هم اینک پیشتاز ثبت ملی هنرهای سنتی به شمار می رود.

درزمینه تهیه پرونده ثبت ملی دوهنر سنتی نقده دوزی وکاش معرق،جعفر جعفر صالحی سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان نیز تاکید کرد:هنر سنتی نقده دوزی از دوختهای سنتی اصفهان به شمار می رود که از فلزات نقره وطلا بر روی پارچه های عمدتا قلمکار تولید می شودوحداقل از 200 سال گذشته تاکنون در اصفهان طراحی وتولید می شده است.

او درهمین زمینه افزود:وجه تسمیه هنر نقده دوزی برگرفته شده ازپول رایج وواژه پول نقد به واسطه گران قیمت بودن مصالح اولیه  این هنربوده است .

جعفر صالحی همچنین به تهیه پرونده ثبت ملی هنرکاشی معرق نیز اشاره کرد وافزود:این هنرسنتی ،از جمله هنرهای تزئینی وابسته به هنرمعماری به شماررفته ویکی از ظریفترین هنرهای سنتی درحوزه هنر کاشی کاری از دوران صفوی تاکنون  به شمار می رود،به گونه ائی که ظرافتهای به کاررفته در هنرهای کاشی کاری بسیار زیبا وبی نظیر بوده وامروزه در بناهای تاریخی اصفهان همچون :مسجدتاریخی  شیخ لطف الله به زیبائی تمام جلوه گر است.

 

با توجه به بررسی اولیه،  پرونده های این دو هنر سنتی با اکثریت آراء به تائید رسیده وبرای تصویب نهائی به شورای ثبت ملی آثارتاریخی کشورارسال شد.

پیش ازاین، مهارت ساخت هنرهای سنتی کاشی زرین فام وکاشی هفت رنگ نیز در معماری بناهای تاریخی اصفهان به ثبت ملی رسیده است.

 

 


دسته بندی : صنایع دستی

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1396/10/21 12:07

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1396/10/21 12:07