دوشنبه 28 خرداد 1397
راهنمای صدور مجوزهای تولیدی صنایع دستی

 

صدورمجوزهای سه گانه :

مجوزهای سه گانه، شامل کارت شناسایی ، اعلامیه تاسیس و پروانه تولید کارگاهی می شود.

 

تعاریف

الف-   صنایع دستی :

به آن گروه از فرآورده هایی اطلاق می گردد که با استفاده ازمواداولیه طبیعی بومی و به کمک دست وابزار، ساخته شده و متأثراز سابقه تاریخی ، ویژگی های فرهنگی وجغرافیایی مکان تولید ، عادات اجتماعی ، باورهای سنتی و معیارهای زیباشناختی بومی و ملی بوده و ذوق ، هنرو خلاقیت فردی سازنده اثر در تک تک تولیدات مشهود باشد.

 

ب-   کارگاه صنایع دستی :

کارگاه صنایع دستی به محلی اطلاق می گردد که در آن یک فعالیت صنایع دستی انجام می شود ، دارنده مجوز صنایع دستی شخصیتی حقیقی یا حقوقی است .

 

ج-   انواع مجوزهای صادره :

مجوزهای لازم جهت ایجاد واحدهای صنعتی به اعلامیه تاسیس و پروانه تولید محدود شده است . لیکن در واحدهای صنایع دستی به علت خانگی بودن برخی از رشته ها وکارگاهها (کارگاههای خانگی) اجازه صدور کارت شناسایی به هنرمندان و صنعتگرانی که بصورت انفرادی به تولید مشغول هستند اعطاء میگردد .

 

"شرایط عمومی دریافت مجوزهای تولیدی صنایع دستی"

کلیه افراد( اشخاص حقیقی و حقوقی) متقاضی دریافت مجوزهای تولیدی صنایع دستی اعم از کارت شناسایی، اعلامیه تاسیس و پروانه تولید کارگاهی می بایست به هنگام ارائه تقاضای خود، دارای شرایط عمومی ذیل باشند :

 

شرایط عمومی برای افراد متقاضی دریافت مجوزهای تولیدی صنایع دستی :

1 -تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2 -حداقل سن 18 سال تمام .

3 -داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان زیر 35 سال .

4 -دارا بودن توان جسمی و مهارت فنی لازم در رشته مورد تقاضا .

5 -نداشتن ممنوعیت های قانونی برای فعالیت و اشتغال بکار در رشته مورد نظر .

6 -داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن .

 

مراحل کلی صدور مجوزهای تولید ی صنایع دستی :

کلیه مراحل ذیل توسط متقاضی پیگیری و توسط کارشناسان تخصصی معاونت صنایع دستی استان ، زیر نظر مستقیم مسئول واحد مربوطه به اجرا در می آید :

1 -درخواست و تحویل تقاضا ، به همراه کلیه مدارک ، حسب نوع مجوز درخواستی به دبیرخانه و واحد تخصصی معاونت استان توسط متقاضی .

2 -دریافت فرمهای مربوطه حسب نوع مجوز درخواستی ، تکمیل و ارائه آن به واحد تخصصی معاونت استان .

3 -تایید مدارک و برابری تصاویر آنها با اصل ، توسط واحد تخصصی معاونت استان .

4 -انجام بررسی ها ، رفع نقص مدارک و فرمها ، انجام بازدیدها و آزمون ها حسب نیاز .

5 -اظهار نظر واحد تخصصی درخصوص درخواست متقاضی .

6 -صدور مجوز در صورت تایید مسئول واحد تخصصی و فنی معاونت صنایع دستی استان .

 

مدارک کلی مورد نیاز جهت تمدید مجوزهای تولیدی صنایع دستی :

1 -اصل و تصویر آخرین مجوز .

2 -یک قطعه عکس 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است)

 

مراحل کلی تمدید مجوزهای تولیدی صنایع دستی :

1 -درخواست و تحویل تقاضا به همراه کلیه مدارک حسب نوع مجوز درخواستی به دبیرخانه و مسئول واحدتخصصی و فنی معاونت استان توسط متقاضی .

2 - دریافت فرمهای مربوطه حسب نوع مجوز درخواستی ، تکمیل و ارائه آنها به واحد تخصصی معاونت استان .

3 -تایید مدارک و برابری تصاویر آنها با اصل ، توسط واحدتخصصی معاونت استان .

4 -انجام بررسیها ، رفع نقص مدارک و فرمها ، انجام بازدید بر حسب نیاز .

5 -اظهار نظر واحد فنی در خصوص درخواست متقاضی .

6 -تمدید مجوز در صورت تایید مسئول واحدتخصصی معاونت استان .

 

                          ****************************************************************     

                           

1 -کارت شناسایی :

تعریف :

کارت شناسایی گواهی است مبنی بر تایید توان و سطح مهارت متقاضی در حرفه مورد درخواست که به استناد نظریه کارشناس تخصصی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان به صنعتگران یا هنرمندان اعطاء می گردد .

 

 

نحوه احرازصلاحیت فنی ومهارت متقاضی کارت شناسایی :

-1 بازدید ازکارگاه محل فعالیت متقاضی و اطمینان ازمهارت وسابقه کارمتقاضی.

-2 ارائه اسناد و مدارک معتبرمبنی برگذراندن دوره های آموزشی و حرفه ایی درزمینه فعالیت متقاضی .

-3 ارائه تائیدیه ازاتحادیه یا انجمن های تخصصی صنایع دستی

-4 حضوردر دوره های کوتاه مدت مهارت آموزشی ویژه شاغلین صنایع دستی

 

ضوابط :

کارت شناسایی صادره برای مدت دو سال از تاریخ صدور ، معتبر می باشد و تمدید آن بنا به درخواست متقاضی و تایید کارشناس تخصصی معاونت صنایع دستی استان بلامانع خواهد بود .

 

مراحل صدور :

به منظور دریافت کارت شناسایی مراحل زیر می بایست انجام پذیرد :

1 -دریافت پرسشنامه مربوطه از معاونت صنایع دستی استان و تکمیل و ارائه آن به واحد تخصصی معاونت توسط متقاضی .

2 - بررسی ، مطالعه و ارزیابی فعالیت مورد نظر توسط کارشناسان مربوطه .

3 -صدور مجوز کارت شناسایی پس از تایید کارشناس مربوطه .

 

شرایط اختصاصی برای افراد متقاضی دریافت کارت شناسایی :

1 -داشتن شرایط عمومی

2 - قبولی درآزمون علمی و عملی .

3 - فعالیت تولیدی در کارگاه انفرادی ) خانگی ، غیر خانگی (  یا اشتغال به کار در یکی از کارگاههای تولیدی صنایع دستی .

٤- داشتن گواهی پایان دوره به آموزی و حداقل دوسال سابقه کار و فعالیت دررشته موردتقاضا برای هنرآموختگان الزامی است .

5 - داشتن سکونت دائم در شهر ، مکان یا محدوده مناسب فعالیت کارگاه

 

 

مدارک موردنیازجهت صدورکارت شناسایی :

1 -اصل شناسنامه به همراه تصویر صفحات اول و دوم در صورت داشتن توضیحات کپی آن .

2 -اصل وتصویرکارت ملی متقاضی .

3-یک قطعه عکس 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است)

4 -اصل و تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان زیر 35 سال .

5 -تکمیل وارائه فرم درخواست صدورکارت شناسایی جهت صنعتگران وهنرمندان صنایع دستی

6 -تصویر آخرین مدرک تحصیلی .

 

شرایط تمدید :

ارائه درخواست تمدید کارت شناسایی ، فرم درخواست تمدید کارت شناسایی توسط   متقاضی، تکمیل و پس از اعلام نتیجه بازدید توسط کارشناس تخصصی صنایع دستی استان نسبت به تمدید آن اقدام خواهد شد .

 

مدارک موردنیازجهت تمدید کارت شناسایی :

1-یک قطعه عکس 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است)

2-تکمیل فرم درخواست تمدیدکارت شناسایی

٣ . تحویل اصل کارت شناسایی قبلی .

               *******************************************************************

                         

2-پروانه تولید کارگاهی ) پروانه بهره برداری : (

تعریف :

مجوزی است که به متقاضی دارای تخصص و تجربه در حرفه مورد درخواست   )اعم ازحقیقی یا حقوقی ( اعطاء       می گردد تا در یک مجموعه کارگاهی با بکارگیری تعدادی نیروی انسانی و وسایل و ابزار کار در رشته مورد نظر تا سقف تعیین شده در زمینه تولید مصنوعات دستی فعالیت نماید .

تذ کر : پروانه تولیدکارگاهی حسب تقاضا و به نام صا حب کارگاه تولیدی )کار فرما ( صادر می گردد .


ضوابط :

پروانه تولید کارگاهی صادره برای مدت دو سال از تاریخ صدور معتبر می باشد و تمدید آن بنا به درخواست متقاضی و تایید کارشناس تخصصی معاونت صنایع دستی استان بلامانع خواهد بود .

 

مراحل صدور :

به منظور دریافت پروانه تولید مراحل زیر می بایست انجام پذیرد :

1 - دریافت پرسش نامه مربوطه از معاونت صنایع دستی استان توسط متقاضی ، تکمیل و ارائه آن به واحد مربوطه .

2 -بررسی ، بازدید و ارزیابی فعالیت مورد نظر توسط کارشناسان تخصصی مربوطه .

3 -صدور مجوز پس از تایید کارشناس مربوطه .

4 -صدور پروانه تولید توسط معاونت صنایع دستی استان .


شرایط تمدید :

در صورت درخواست تمدید پروانه تولید ، فرم درخواست تمدید توسط متقاضی تکمیل و پس از اعلام نتیجه و بازدید توسط کارشناس تخصصی معاونت صنایع دستی استان نسبت به تمدید آن اقدام خواهد شد .

 


شرایط اختصاصی برای افراد متقاضی دریافت پروانه تولید کارگاهی

1 -داشتن کلیه شرایط عمومی .

2 -داشتن کارگاه فعال ملکی یا استیجاری (در حال تولید صنایع دستی یا کارگاهی که براساس دریافت اعلامیه تاسیس قبلی از معاونت صنایع دستی استان احداث و آماده بهره بردار ی شده باشد .

3 -داشتن سکونت دائم در شهر ، مکان یا محدوده مناسب فعالیت کارگاه

* منظورازکارگاه ، مکانی است ثابت که درآن صاحب کارگاه ) کارفرما (بابکارگیری تعدادی نیروی انسانی در سطوح مهارت مختلف درتولید یک رشته ازمصنوعات دستی فعالیت دارد .

 

 

مدارک لازم برای افراد متقاضی صدور پروانه تولید کارگاهی

1 -اصل شناسنامه به همراه تصویر صفحات اول و دوم متقاضی ) برا ی اشخاص حقیقی (   .

2 -اصل و تصویر کارت ملی متقاضی ) برا ی اشخاص حقیقی .

3 -تصویر آگهی ثبت شرکت ، اساسنامه و آخرین مصوبه هیئت مدیره که در آن صاحبان امضاء مجاز شرکت، تعیین شده باشند ) برای شرکتها (.

4-یک قطعه عکس 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است و برای شرکتها، عکس از مدیر عامل وقت)

5 -تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان زیر 35 سال .

6 -تصویر اعلامیه تاسیس دریافتی جهت احداث کارگا ه برای دارندگان اعلامیه تاسیس .

7 -مدارک لازم دال بر سابقه فعالیت تولیدی در رشته مورد نظر ، کروکی محل کارگاه و تصویر سند مالکیت

یا اجاره کارگاه   برای افراد متقاضی فاقد اعلامیه تاسیس .

8 -تکمیل فرم درخواست و پرسشنامه پروانه تولید کارگاهی و تعهد نامه مربوطه.

 

مدارک لازم برای افراد متقاضی تمدید پروانه تولید کارگاهی

1-یک قطعه عکس 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است و برای شرکتها، عکس از مدیر عامل وقت)

2 -تکمیل فرم درخواست تمدید پروانه تولید کارگاهی

3 -تحویل اصل پروانه تولید کارگاهی قبلی .

 

               ****************************************************************

 

3-اعلامیه تاسیس کارگاه تولیدی خدماتی :

 

تعریف :

مجوزی است که بنا به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی تاسیس کارگاه تولید مصنوعات دستی، بنام آنان صادر می گردد تا با مشخصاتی که در برگ درخواست، اظهار شده است نسبت به احداث و یا راه اندازی کارگاه تولیدی - خدماتی مورد نظر اقدام نمایند .

اعلامیه تاسیس صادره به مدت یکسال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و تمدید آن حداکثر برای یک دوره یکساله دیگر بلامانع خواهد بو د . در صورتی که پس ازپایان مهلت ، دارنده اعلامیه تاسیس موفق به احداث و یا    راه اندازی کارگاه تولیدی مورد نظرنشده باشد، اعلامیه تاسیس صادره باطل و کان لم یکن تلقی خواهد شد .

تذکر : مجوز اعلامیه تاسیس صرفاً برای یک رشته فعالیت صادر خواهد شد.

 

ضوابط :

پرسش نامه های تکمیلی ارائه شده از سوی متقاضیان توسط معاونت صنایع دستی و ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تطبیق با ضوابط این دستور العمل و با رعایت موارد زیر نسبت به صدور اعلامیه تاسیس اقدام خواهد شد .

1 -عدم مغایرت تولید مورد نظر با ضوابط شرعی و قانونی .

2 -صدور اعلامیه تاسیس به نام اشخاص حقوقی ، منوط به ارائه آگهی رسمی تاسیس شرکت می باشد .

3 -یک نسخه از اعلامیه تاسیس صادره جهت اطلاع و اقدامات مقتضی به دستگاههای دولتی ذیربط ازجمله :

سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کار و امور اجتماعی ارسال شود .

4 - افزایش ظرفیت ) توسعه ( و یا تغییر نوع تولید واحدهای صنایع دستی دارنده اعلامیه تاسیس و .... نیاز به تکمیل پرسشنامه جدید و منطبق با ضوابط مندرج در این دستور العمل دارد .

 

مراحل صدور :

به منظور دریافت اعلامیه تاسیس ، مراحل زیر توسط متقاضی انجام خواهد گرفت :

1 -بررسی ، کارشناسی ، ارزیابی و انتخاب فعالیت مورد نظر و محل اجراء .

2 -دریافت پرسش نامه مربوطه   از معاونت صنایع دستی استان توسط متقاضی ، تکمیل و ارائه آن به واحدتخصصی معاونت استان .

3-تکمیل فرم تعهدات دریافت کننده اعلامیه تاسیس و ارائه آن به واحدتخصصی مربوطه .

4 -صدور اعلامیه تاسیس توسط معاونت مذکور .


شرایط تمدید :

مدت اعتبار اعلامیه تاسیس از تاریخ صدور ، یکسال بوده و تمدید آن توسط معاونتهای صنایع دستی استانی ، منوط به احراز یکی از شرایط زیر میباشد :

1 -تهیه زمین مناسب و اقدام به عملیات ساختمانی مورد نیاز طرح .

2 -اجاره محل یا اجاره نامه معتبر و امکانات مناسب برای اجرای طرح ) حداقل به مدت یکسال ( .

3 -ارائه دلایل موجه به تشخیص مرجع صادره کننده اعلامیه تاسیس .

تذکر : پس از تکمیل و ارائه فرم درخواست تمدید اعلامیه تاسیس ، تمدید اعلامیه تاسیس بلامانع است.

 

شرایط اختصاصی برای افراد متقاضی دریافت اعلامیه تاسیس :

1 -داشتن شرایط عمومی .

2 -ارائه طرح توجیهی اقتصادی - فنی برای احداث کارگاه تولیدی مورد نظر .

3 - داشتن توانائی مالی کافی برای احداث کارگاه تولیدی مورد نظربه تائیدکارشناسان تخصصی معاونت استان .

4 -داشتن زمین مناسب و در صورت ضرورت ، ارائه مدارک لازم دال بر عدم منع قانونی برای احداث کارگاه تولیدی مورد نظر در آن زمین ) از نظر نوع کاربری ، محیط زیست و ... ، ضرورت ارائه مدارک توسط کارشناسان تخصصی معاونت تعیین خواهد شد (.

ارائه گواهی کتبی از شرکت شهرک های صنعتی مبتنی بر اینکه پس از اخذ اعلامیه تاسیس زمین مورد نیاز به طرح متقاضی اختصاص داده خواهد شد ، که به منزله داشتن زمین تلقی می گردد .

 

مدارک لازم برای افراد متقاضی دریافت اعلامیه تاسیس :

1-اصل شناسنامه به همراه تصویر صفحات اول و دوم متقاضی و در صورت داشتن توضیحات کپی آن ) برا ی اشخاص حقیقی (.

2-اصل و تصویر کارت ملی ) برا ی اشخاص حقیقی (.

3-تصویر آگهی ثبت شرکت ، اساسنامه و آخرین مصوبه هیئت مدیره که در آن صاحبان امضاء مجاز شرکت

تعیین شده باشند ) برای شرکتها (.

4-یک قطعه عکس 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است و برای شرکتها، عکس از مدیر عامل وقت)

5- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان زیر 35 سال .

6-مدارک مستند و کافی مبتنی بر داشتن مهارت فنی و سوابق تجربی لازم در رشته مورد نظر .

7-تصویر مدارک لازم ، مبنی بر دراختیار داشتن زمین و عدم ممنوعیت قانونی برای احداث کارگاه تولیدی مورد نظر

8-طرح توجیهی اقتصادی - فنی برای احداث کارگاه مورد نظر .

9-پر کردن فرم تقاضا و پرسشنامه صدوراعلامیه تاسیس کارگاه تولید صنایع دستی

10-تعهد کتبی مبنی بر توانائی مالی جهت اجرای طرح یا اخذ تسهیلات مالی از سیستم بانکی .

 

تذکر : معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری هیچگونه تعهدی ،درقبال تأمین تسهیلات مالی مورد نیاز افراد متقاضی را نخواهد داشت .