پنج شنبه 5 ارديبهشت 1398
رشته های مصوب صنایع دستی

لیست رشته های مصوب صنایع دستی

 

نام گروه

نام رشته
(برحسب تکنیک)

نام زیر مجموعه های رشته

کد زیر رشته

کد رشته

کد گروه

1

نساجی سنتی -1

پارچه های تارنما

 

00

01

01

اُجاق قَراقی بافی

01

01

01

جاجیم بافی

02

01

01

ساچیم بافی

03

01

01

2

نساجی سنتی -1

پارچه های پودنما

 

00

02

01

ٱیی بافی )دولایه بافی (

01

02

01

تاچه بافی

02

02