یک شنبه 29 فروردين 1400
رشته های مصوب صنایع دستی

نام گروه : نساجی سنتی ( 1 )

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

جاجیم بافی

 

0 0

0 1

0 1

 

 

ساچیم بافی (ساچین بافی)

0 1

0 1

0 1

پوپشمین

0 2

0 1

0 1

2

گلیچ بافی

 

0 0

0 2

0 1

3

مِتکازین

 

0 0

0 3

0 1

4

اِحرامی بافی (سجاده بافی )

 

0 0

0 4

0 1

 

 

یزدی بافی

0 1

0 4

0 1

حَرَمی بافی

0 2

0 4

0 1

5

کاربافی *

 

0 0

0 5

0 1

 

 

اُرمَک بافی

0 1

0 5

0 1

ایزاربافی

0 2

0 5

0 1

جیم بافی

0 3

0 5

0 1

حوله بافی

0 4

0 5

0 1

فَرَت بافی(تُن بافی )

0 5

0 5

0 1

قَناویزبافی

0 6

0 5

0 1

کَرباس بافی

0 7

0 5

0 1

مِتقال بافی

0 8

0 5

0 1

6

ابریشم بافی

 

0 0

0 6

0 1

7

بَرََک بافی

 

0 0

0 7

0 1

8

باشلُق بافی

 

0 0

0 8

0 1

9

چادرشب بافی

 

0 0

0 9

0 1

10

تِرمه بافی

 

0 0

10

0 1

11

دارایی بافی

 

0 0

11

0 1

12

زری بافی

 

0 0

12

0 1

13

شِعربافی

 

0 0

13

0 1

14

شال ترمه بافی

 

0 0

14

0 1

15

عَبا بافی

 

0 0

15

0 1

16

عَریض بافی

 

0 0

16

0 1

17

ماشته بافی

 

0 0

17

0 1

18

مخمل بافی

 

0 0

18

0 1

19

موج بافی

 

0 0

19

0 1

 

 

چپری

0 1

19

0 1

20

مَرَس بافی

 

0 0

20

0 1

21

شال بافی

 

0 0

21

0 1

22

چوقا بافی بختیاری

 

0 0

22

0 1

23

نواربافی *

 

0 0

23

0 1

پَن بافی

0 1

23

0 1

شیردَنگ بافی

0 2

23

0 1

 

صفحه 1 از 10

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

 

حَضایه بافی

0 3

23

0 1

خُوس بافی

0 4

23

0 1

شَک بافی

0 5

23

0 1

کارت بافی

0 6

23

0 1

مَداخله بافی

0 7

23

0 1

نواربافی علی آبادکتول

0 8

23

0 1

نیک بافی

0 9

23

0 1

وَریس بافی

10

23

0 1

گروه نساجی سنتی : شامل 23 رشته  و 26 زیرمجموعه رشته ( با احتساب 3 زیرمجموعه رشته درپیشه های وابسته )

نام گروه : بافته های داری وغیرداری ( 2 )

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

قالی بافی **

 

0 0

0 1

0 2

 

 

خرسک بافی

0 1

0 1

0 2

گبه بافی

0 2

0 1

0 2

نقش برجسته (گل برجسته)

0 3

0 1

0 2

2

گلیم بافی

 

0 0

0 2

0 2

 

 

پِلاس بافی

0 1

0 2

0 2

 

 

دوره چین بافی (وارونه بافی )

0 2

0 2

0 2

رِند (سراندازبافی)

0 3

0 2

0 2

ساده

0 4

0 2

0 2

سفره کُردی

0 5

0 2

0 2

سوزنی

0 6

0 2

0 2

شیریکی پیچ

0 7

0 2

0 2

گچمه بافی

0 8

0 2

0 2

نقش برجسته ( گل برجسته )

0 9

0 2

0 2

لی بافی بختیاری

10

0 2

0 2

مَسند

11

0 2

0 2

ورنی

12

0 2

0 2

3

اُیی بافی ( دولایه بافی )

 

0 0

0 3

0 2

4

شیشه ِدرمه بافی

 

0 0

0 4

0 2

5

سیاه چادربافی

0 0

0 5

0 2

6

زیلوبافی

 

0 0

0 6

0 2

7

 نمد مالی سنتی *

 

0 0

0 7

0 2

 

 

کلاه مالی

0 1

0 7

0 2

تولیدات نمدی دست دوز

0 2

0 7

0 2

گروه بافته های داری وغیرداری : شامل 7 رشته  و 20 زیرمجموعه رشته  با احتساب فرش وزیرمجموعه ها ی آن و نیزدرنظرگرفتن 3 زیرمجموعه رشته درپیشه های وابسته

(  بدون احتساب فرش شامل : 6 رشته و  17 زیرمجموعه رشته )

. ازآنجایی که امورمربوط به رشتهقالی بافی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است صدورمجوزدراین رشتهوزیرمجموع آن ممنوع است **

 

 

 

 

 

 

صفحه 2 از 10

نام گروه : پوشاک سنتی (3 )

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

لباس های محلی اقوام

 

0 0

0 1

0 3

 

 

کرد

0 1

0 1

0 3

ترکمن

0 2

0 1

0 3

گیلک

0 3

0 1

0 3

بلوچ

0 4

0 1

0 3

قشقایی

0 5

0 1

0 3

بختیاری

0 6

0 1

0 3

شمال خراسان

0 7

0 1

0 3

کردنشین خراسان رضوی

0 8

0 1

0 3

جنوب خراسان

0 9

0 1

0 3

سیستان

10

0 1

0 3

افشار

11

0 1

0 3

مازندران

12

0 1

0 3

لر

13

0 1

0 3

آذری

14

0 1

0 3

هرمزگان

15

0 1

0 3

سمنان (ایل سنگسری)

16

0 1

0 3

جنوب فارس

17

0 1

0 3

ابیانه

18

0 1

0 3

2

پای پوشهای سنتی *

 

0 0

0 2

0 3

 

 

تخت کشی گیوه

0 1

0 2

0 3

چاروق دوزی

0 2

0 2

0 3

چموش دوزی

0 3

0 2

0 3

کَلاش دوزی

0 4

0 2

0 3

گیوه بافی ( روواربافی ، ملکی دوزی )

0 5

0 2

0 3

گیوه دوزی

0 6

0 2

0 3

3

بافتنی های سنتی *

 

0 0

0 3

0 3

 

 

بافت با چهارمیل و یا پنج میل

0 1

0 3

0 3

عروسک بافی سنتی ماسوله

0 2

0 3

0 3

قلاب بافی با ابریشم طبیعی 

0 3

0 3

0 3

گروه پوشاک سنتی : شامل 3 رشته  و 28 زیرمجموعه رشته (با احتساب 1 زیرمجموعه رشته درپیشه های وابسته )

 

 

 

 

 

 

نام گروه : چاپهای سنتی (4)

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

قلمکار

 

0 0

0 1

0 4

 

 

چاپ مُهری

0 1

0 1

0 4

 

نقاشی

0 2

0 1

0 4

2

کلاغه ای ( باتیک )

 

 0 0

0 2

0 4

گروه چاپهای سنتی : شامل 2 رشته  و 2 زیرمجموعه رشته

 

 

 

 

 

صفحه 3 از 10

نام گروه: کاشی سنتی ،‌ سفال وسرامیک (5)

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

لعاب خشک

 

0 0

0 1

0 5

2

سفالگری سنتی

 

0 0

0 2

0 5

 

 

دستی

0 1

0 2

0 5

چرخی

0 2

0 2

0 5

3

سفال سنتی لعابدار

 

0 0

0 3

0 5

 

 

نقاشی زیرلعابی

0 1

0 3

0 5

نقاشی رو لعابی

0 2

0 3

0 5

4

نقاشی کاشی سنتی

 

0 0

0 4

0 5

 

 

کاشی زرین فام

0 1

0 4

0 5

کاشی مینایی

0 2

0 4

0 5

کاشی هفت رنگ

0 3

0 4

0 5

5

تراش کاشی سنتی

 

0 0

0 5

0 5

 

 

کاشی مُشبک

0 1

0 5

0 5

 

 

کاشی مُعَقَلی

0 2

0 5

0 5

 

 

کاشی معرق

0 3

0 5

0 5

گروه کاشی سنتی ، سفال وسرامیک : شامل 5 رشته  و 11 زیرمجموعه رشته (با احتساب 1 زیرمجموعه رشته درپیشه های وابسته )

نام گروه : صنایع دستی چرمی (6)

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

تولیدات چرمی دست دوز

 

0 0

0 1

0 6

2

جلدسازی سنتی

 

0 0

0 2

0 6

3

سوخت روی چرم

 

0 0

0 3

0 6

4

مُعَرق چرم

 

0 0

0 4

0 6

5

نقاشی روی چرم

 

0 0

0 5

0 6

6

نقش اندازی ضربی روی چرم

 

0 0

0 6

0 6

7

حکاکی روی چرم

 

0 0

0 7

0 6

گروه صنایع دستی چرمی : شامل 7 رشته و 1 زیرمجموعه رشته درپیشه های وابسته

نام گروه :هنرهای سنتی وابسته به معماری (7)

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

تزئینات وابسته به معماری

 

0 0

0 1

0 7

 

 

آجرکاری سنتی

0 1

0 1

0 7

آهک بری سنتی

0 2

0 1

0 7

ساروج بری سنتی

0 3

0 1

0 7

گچ بری سنتی

0 4

0 1

0 7

آیینه کاری سنتی

0 5

0 1

0 7

مقرنس کاری

0 6

0 1

0 7

لایه چینی

0 7

0 1

0 7

یزدی بندی

0 8

0 1

0 7

رسمی بندی

0 9

0 1

0 7

2

نقاشی دیواری سنتی

 

0 0

0 2

0 7

گروه هنرهای دستی وابسته به معماری : شامل 2 رشته  و 9 زیرمجموعه رشته

 

 

 

صفحه 4 از 10

 

نام گروه : صنایع دستی فلزی (8)

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

چَلنگری (آهنگری سنتی )

 

0 0

0 1

0 8

 

 

افزارفلزی

0 1

0 1

0 8

 

 

زُمُودگری

0 2

0 1

0 8

 

 

زِره بافی

0 3

0 1

0 8

2

حَکاکی روی فلز

 

0 0

0 2

0 8

3

دَواتگری سنتی

 

0 0

0 3

0 8

 

 

خم کاری سنتی فلزات

0 1

0 3

0 8

مس چکشی

0 2

0 3

0 8

ورشوسازی

0 3

0 3

0 8

4

زیورآلات سنتی

 

0 0

0 4

0 8

 

 

زیورآلات سنتی ترکمن

0 1

0 4

0 8

زیورآلات سنتی شمال خراسان

0 2

0 4

0 8

زیورآلات سنتی کردستان

0 3

0 4

0 8

زیورآلات سنتی سیستان وبلوچستان

0 4

0 4

0 8

زیورآلات سنتی یزد

0 5

0 4

0 8

زیورآلات سنتی بختیاری

0 6

0 4

0 8

5

قفل سازی سنتی

 

0 0

0 5

0 8

6

قَلمزنی

 

0 0

0 6

0 8

 

 

ریزه قلم

0 1

0 6

0 8

سیاه قلم

0 2

0 6

0 8

جُنده کاری

0 3

0 6

0 8

مشبک

0 4

0 6

0 8

قلم گیری

0 5

0 6

0 8

7

کوفته گری(طلا و یا نقره کوبی روی فولاد)

 

0 0

0 7

0 8

 

 

ساخت احجام فولادی سنتی

0 1

0 7

0 8

8

مَلیله سازی

 

0 0

0 8

0 8

9

ضریح سازی

 

0 0

0 9

0 8

10

عَلامت سازی

 

0 0

10

0 8

گروه صنایع دستی فلزی : شامل 10 رشته و 20 زیرمجموعه رشته  (با احتساب 2 زیرمجموعه رشته درپیشه های وابسته )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه 5 از 10

نام گروه : صنایع دستی چوبی وحصیری (9)

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

جُوَ ک کاری

 

0 0

0 1

0 9

2

بافت الیاف چوبی

 

0 0

0 2

0 9

 

 

بامبوبافی

0 1

0 2

0 9

تَرکه بافی ( مروار، ارغوان ،‌چم ، گز، لوده ، سبد)

0 2

0 2

0 9

آلاچیق بافی

0 3

0 2

0 9

3

آلاچیق سازی

 

0 0

0 3

0 9

4

خاتم

 

0 0

0 4

0 9

 

 

خاتم سازی (مصالح خاتم )

0 1

0 4

0 9

خاتم کاری

0 2

0 4

0 9

5

کَپو بافی

 

0 0

0 5

0 9

6

چیق بافی (چیت بافی)

 

0 0

0 6

0 9

7

حَصیربافی

 

0 0

0 7

0 9

 

 

بوریا بافی

0 1

0 7

0 9

سِواس بافی

0 2

0 7

0 9

کوب بافی

0 3

0 7

 0 9

سیس بافی

0 4

0 7

0 9

گالی بافی

0 5

0 7

0 9

پَخَل بافی

0 6

0 7

0 9

8

خَراطی چوب

 

0 0

0 8

0 9

9

سوخت روی چوب

 

0 0

0 9

0 9

 

 

مُحَرق ساقه گندم

0 1

0 9

0 9

10

احجام چوبی سنتی

 

0 0

10

0 9

 

 

پیکرتراشی

0 1

10

0 9

11

کنده کاری روی چوب

 

0 0

11

0 9

 

 

لاک تراشی

0 1

11

0 9

12

اُرُسی سازی

 

0 0

12

0 9

13

گره چینی

 

0 0

13

0 9

14

قَواره بری

 

0 0

14

0 9

15

کاربندی

 

0 0

15

0 9

16

مشبک چوب

 

0 0

16

0 9

17

منبت چوب

 

0 0

17

0 9

 

 

منبت چاقویی

0 1

17

0 9

18

معرق چوب

 

0 0

18

0 9

19

معرق منبت

 

0 0

19

0 9

20

منبت مشبک

 

0 0

20

0 9

21

نازک کاری

 

0 0

21

0 9

22

نقاشی روی چوب

 

0 0

22

0 9

گروه صنایع دستی چوبی وحصیری : شامل 22 رشته و 16 زیرمجموعه رشته (با احتساب 1 زیرمجموعه رشته درپیشه های وابسته )

 

 

 

صفحه 6 از 10

نام گروه : صنایع دستی دریایی (10)

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

نقاشی روی صدف

 

0 0

0 1

10

2

تولیدات دریایی

 

0 0

0 2

10

 

 

تراش صدف

0 1

0 2

10

گروه صنایع دستی دریایی : شامل 2 رشته  و 1 زیرمجموعه رشته

 

 

 

 

 

 

نام گروه : صنایع دستی سنگی (11)

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

تراش سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی

 

0 0

0 1

11

2

حَجاری سنتی ( سنگ تراشی)

 

0 0

0 2

11

3

حَکاکی سنتی روی سنگ

 

0 0

0 3

11

4

فیروزه کوبی

 

0 0

0 4

11

5

خَراطی سنگ

 

0 0

0 6

11

6

مُرَصَع کاری

 

0 0

0 7

11

7

مُشَبَکِ سنگ

 

0 0

0 8

11

8

معرق سنگ

 

0 0

0 9

11

گروه صنایع دستی سنگی : شامل 8 رشته 

نام گروه : صنایع دستی استخوان (12)

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

نقاشی برروی استخوان

 

0 0

0 1

12

2

حکاکی برروی استخوان

 

0 0

0 2

12

گروه صنایع دستی استخوان  : شامل 2 رشته و 1 زیرمجموعه رشته درپیشه های وابسته

نام گروه : رودوزیهای سنتی (13)

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

درویش دوزی ( تفرشی دوزی )

 

0 0

0 1

13

2

سُکمِه دوزی

 

0 0

0 2

13

3

چشمه دوزی

 

0 0

0 3

13

4

رودوزیهای الحاقی

 

0 0

0 4

13

5

شبکه دو زی

 

0 0

0 5

13

6

ژُوردوزی

 

0 0

0 6

13

7

گل اشرفی دوزی

 

0 0

0 7

13

8

سِتاره دوزی

 

0 0

0 8

13

9

بُرودَری دوزی

 

0 0

0 9

13

10

نَقش دوزی ( گلدوزی - متن دوزی )

 

0 0

10

13

11

ابریشم دوزی

 

0 0

11

13

12

بخارا دوزی

 

0 0

12

13

 

صف

حه 7 از 10

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

13

قلابدوزی (رشتی دوزی)

 

0 0

13

13

14

قلابدوزی اصفهان

 

0 0

14

13

15

پتَه دوزی ( سلسله دوزی /قطه دوزی )

 

0 0

15

13

16

مَمَقان دوزی

 

0 0

16

13

17

سوزن دوزی بلوچستان

 

0 0

17

13

18

بادله دوزی ( تَلی بافی )

 

0 0

18

13

19

خوس دوزی

 

0 0

19

13

20

گُلابتون دوزی ( زری دوزی )

 

0 0

20

13

21

نَقَدِه دوزی

 

0 0

21

13

22

آجیده دوزی(لایه دوزی- پنبه دوزی)

 

0 0

22

13

23

زرتشتی دوزی ( گبردوزی )

 

0 0

23

13

24

بیلیش دوزی ( قزاق دوزی )

 

0 0

24

13

25

خامه دوزی سیستان (خامک دوزی یا سفید دوزی )

 

0 0

25

13

26

پریواردوزی

 

0 0

26

13

27

سیاه دوزی سیستان

 

0 0

27

13

28

سَرافی دوزی سیستان وبلوچستان

 

0 0

28

13

29

سوزندوزی ترکمن

 

0 0

29

13

30

سیاه دوزی ترکمن

 

0 0

30

13

31

کَم دوزی(کمان دوزی- کمه دوزی )

 

0 0

31

13

32

مخمل دوزی

 

0 0

32

13

33

ده یک دوزی ( برجسته دوزی)

 

0 0

33

13

34

مُضاعف دوزی

 

0 0

34

13

35

لانه زنبوری دوزی

 

0 0

35

13

36

شَمسِه دوزی

 

0 0

36

13

37

تکه دوزی با دست ( لندره دوزی / خاتمی دوزی / چهل تکه دوزی )

 

0 0

37

13

38

نم نم دوزی قزوین

 

0 0

38

13

39

سکه دوزی بلوچستان

 

0 0

39

13

گروه رودوزیهای سنتی : شامل 39 رشته و 1 زیرمجموعه رشته درپیشه های وابسته

 

نام گروه : آبگینه (14)

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

تراش  پشت شیشه

 

0 0

0 1

14

2

تراش روی شیشه

 

0 0

0 2

14

 

 

حکاکی سنتی روی شیشه

0 1

0 2

14

3

شیشه حرارت مستقیم

 

0 0

0 3

14

4

شیشه گری فوتی

 

0 0

0 4

14

5

شیشه خانه بندی

 

0 0

0 5

14

6

نقاشی پشت شیشه

 

0 0

0 6

14

 

 

نقاشی پشت آیینه

0 1

0 6

14

7

مینای شیشه ( نقاشی کوره ای )

 

0 0

0 7

14

8

هم جوشی شیشه

 

0 0

0 8

14

گروه آبگینه : شامل 8 رشته و 2 زیرمجموعه رشته

صفحه 8 از 10

نام گروه : صنایع دستی کاغذی (15)

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

کاغذبری (قطاعی)

 

0 0

0 1

15

2

پاپیه ماشه

 

0 0

0 2

15

3

صحافی سنتی

 

0 0

0 3

15

گروه صنایع دستی کاغذی : شامل 3 رشته و 1 زیرمجموعه رشته درپیشه های وابسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام گروه : طراحی و نقاشی سنتی (16)

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

طراحی سنتی

 

0 0

0 1

16

2

تذهیب

 

0 0

0 2

16

3

تشعیر

 

0 0

0 3

16

4

نقاشی گل ومرغ

 

0 0

0 4

16

5

نقاشی لاکی

 

0 0

0 5

16

6

نگارگری

 

0 0

0 6

16

7

نقاشی قهوه خانه ای

 

0 0

0 7

16

گروه طراحی و نقاشی سنتی  : شامل 7 رشته

 

 

 

 

 

 

نام گروه : سازهای سنتی (17)

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

ساخت سازهای سنتی

 

0 0

0 1

17

گروه سازهای سنتی : شامل 1 رشته 

 

 

 

نام گروه : میناکاری (18)

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

مینای خانه بندی

 

0 0

0 1

18

2

مینای مرصع

 

0 0

0 2

18

3

مینای مشبک

 

0 0

0 3

18

4

مینای نقاشی

 

0 0

0 4

18

5

مینای صُبّی

 

0 0

0 5

18

گروه میناکاری : شامل 5 رشته و1 زیرمجموعه رشته درپیشه های وابسته

 

 

 

 

 

صفحه 9 از 10

پیشه های وابسته به گروهها

ردیف

عنوان گروه

نام زیرمجموعه های رشته

کد زیررشته

کد رشته

کد گروه

1

نساجی سنتی

ابریشم کشی

0 1

24

0 1

نخ ریسی سنتی

0 2

24

0 1

گُلابتون سازی

0 3

24

0 1

2

بافته های داری وغیرداری

رنگرزی سنتی

0 1

0 8

0 2

تون تابی

0 2

0 8

0 2

مرمت زیرانداز

0 3

0 8

0 2

3

پوشاک سنتی

مجسمه های مومی

0 1

0 4

0 3

4

کاشی سنتی ،‌ سفال و سرامیک

کاشی سازی سنتی

0 1

0 6

0 5

5

صنایع دستی چرمی

دباغی سنتی

0 1

0 8

0 6

6

صنایع دستی فلزی

مخراج کاری

0 1

12

0 8

گرگوربافی

0 2

12

0 8

7

صنایع دستی چوبی وحصیری

قالب تراش قلمکار

0 1

23

0 9

8

صنایع دستی استخوان

تولیدات استخوان

0 1

0 3

12

9

رودوزیهای سنتی

گرده زنی ( گرته زنی )

0 1

40

13

10

صنایع دستی کاغذی

کاغذ سازی سنتی

0 1

0 4

15

11

میناکاری

لعاب وکوره کاری فلزات

0 1

0 6

18

ردیف ها و عناوین رشته های اعلام شده درپیشه ها درسرگروههای اصلی خود محاسبه گردیده اند.

 

 

 

 

 

 

تذکرمهم :

صنایع دستی شامل :  18 گروه 155  رشته و 137 زیرمجموعه رشته بدون احتساب فرش  جمعأ 292 رشته وزیرمجموعه رشته

صنایع دستی شامل :  18 گروه 156  رشته و 140 زیرمجموعه رشته با احتساب فرش جمعأ 296 رشته وزیرمجموعه رشته

*  صدورمجوزدررشته های مذکوربه صورت مجزا ممنوع است .

** رودوزیهای الحاقی شامل : آویزه دوزی ، آینه دوزی ، اشک دوزی ، پولک دوزی ، پیله دوزی ، تسمه دوزی ، سرمه دوزی ، سکه دوزی ( اشرفی دوزی ) ، شرابه دوزی ، صدف دوزی ، فتیله دوزی ، قیطان دوزی ، مغزی دوزی ، ملیله دوزی ، منگوله دوزی ، مرصع دوزی ( سنگ دوزی) ، مروارید دوزی ، منجوق دوزی ، نواردوزی ( دوخت انواع نوارسنتی ازجمله : شک ، پن  و .... ) ، یراق دوزی ، کمند دوزی و شرفه دوزی می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه 10 از 10