یک شنبه 31 شهريور 1398
مراحل صدور و تمدید کارت شناسایی هنرمندان
                   

-کارت شناسایی :

تعریف :

کارت شناسایی گواهی است مبنی بر تایید توان و سطح مهارت متقاضی در حرفه مورد درخواست که به استناد نظریه کارشناس تخصصی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان به صنعتگران یا هنرمندان اعطاء می گردد.

 

 

نحوه احرازصلاحیت فنی ومهارت متقاضی کارت شناسایی :

-1 بازدید ازکارگاه محل فعالیت متقاضی و اطمینان ازمهارت وسابقه کارمتقاضی.

-2 ارائه اسناد و مدارک معتبرمبنی برگذراندن دوره های آموزشی و حرفه ایی درزمینه فعالیت متقاضی .

-3 ارائه تائیدیه ازاتحادیه یا انجمن های تخصصی صنایع دستی

-4 حضوردر دوره های کوتاه مدت مهارت آموزشی ویژه شاغلین صنایع دستی

 

ضوابط :

کارت شناسایی صادره برای مدت دو سال از تاریخ صدور ، معتبر می باشد و تمدید آن بنا به درخواست متقاضی و تایید کارشناس تخصصی معاونت صنایع دستی استان بلامانع خواهد بود .

 

مراحل صدور :

به منظور دریافت کارت شناسایی مراحل زیر می بایست انجام پذیرد :

1 -دریافت پرسشنامه مربوطه از معاونت صنایع دستی استان و تکمیل و ارائه آن به واحد تخصصی معاونت توسط متقاضی .

2 - بررسی ، مطالعه و ارزیابی فعالیت مورد نظر توسط کارشناسان مربوطه .

3 -صدور مجوز کارت شناسایی پس از تایید کارشناس مربوطه .

 

شرایط اختصاصی برای افراد متقاضی دریافت کارت شناسایی :

1 -داشتن شرایط عمومی

2 - قبولی درآزمون علمی و عملی .

3 - فعالیت تولیدی در کارگاه انفرادی ) خانگی ، غیر خانگی (  یا اشتغال به کار در یکی از کارگاههای تولیدی صنایع دستی .

٤- داشتن گواهی پایان دوره به آموزی و حداقل دوسال سابقه کار و فعالیت دررشته موردتقاضا برای هنرآموختگان الزامی است .

5 - داشتن سکونت دائم در شهر ، مکان یا محدوده مناسب فعالیت کارگاه

 

 

مدارک موردنیازجهت صدورکارت شناسایی :

1 -اصل شناسنامه به همراه تصویر صفحات اول و دوم در صورت داشتن توضیحات کپی آن .

2 -اصل وتصویرکارت ملی متقاضی .

3-یک قطعه عکس 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است)

4 -اصل و تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان زیر 35 سال .

5 -تکمیل وارائه فرم درخواست صدورکارت شناسایی جهت صنعتگران وهنرمندان صنایع دستی

6 -تصویر آخرین مدرک تحصیلی .

 

شرایط تمدید :

ارائه درخواست تمدید کارت شناسایی ، فرم درخواست تمدید کارت شناسایی توسط   متقاضی، تکمیل و پس از اعلام نتیجه بازدید توسط کارشناس تخصصی صنایع دستی استان نسبت به تمدید آن اقدام خواهد شد .

 

مدارک موردنیازجهت تمدید کارت شناسایی :

1-یک قطعه عکس 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است)

2-تکمیل فرم درخواست تمدیدکارت شناسایی

٣ . تحویل اصل کارت شناسایی قبلی .