یک شنبه 31 شهريور 1398
درخواست و تمدید پروانه تولید کارگاهی

                        

-پروانه تولید کارگاهی ) پروانه بهره برداری : (

تعریف :

مجوزی است که به متقاضی دارای تخصص و تجربه در حرفه مورد درخواست   )اعم ازحقیقی یا حقوقی ( اعطاء می گردد تا در یک مجموعه کارگاهی با بکارگیری تعدادی نیروی انسانی و وسایل و ابزار کار در رشته مورد نظر تا سقف تعیین شده در زمینه تولید مصنوعات دستی فعالیت نماید .

تذ کر : پروانه تولیدکارگاهی حسب تقاضا و به نام صا حب کارگاه تولیدی )کار فرما ( صادر می گردد .


ضوابط :

پروانه تولید کارگاهی صادره برای مدت دو سال از تاریخ صدور معتبر می باشد و تمدید آن بنا به درخواست متقاضی و تایید کارشناس تخصصی معاونت صنایع دستی استان بلامانع خواهد بود .

 

مراحل صدور :

به منظور دریافت پروانه تولید مراحل زیر می بایست انجام پذیرد :

1 - دریافت پرسش نامه مربوطه از معاونت صنایع دستی استان توسط متقاضی ، تکمیل و ارائه آن به واحد مربوطه .

2 -بررسی ، بازدید و ارزیابی فعالیت مورد نظر توسط کارشناسان تخصصی مربوطه .

3 -صدور مجوز پس از تایید کارشناس مربوطه .

4 -صدور پروانه تولید توسط معاونت صنایع دستی استان .


شرایط تمدید :

در صورت درخواست تمدید پروانه تولید ، فرم درخواست تمدید توسط متقاضی تکمیل و پس از اعلام نتیجه و بازدید توسط کارشناس تخصصی معاونت صنایع دستی استان نسبت به تمدید آن اقدام خواهد شد .

 


شرایط اختصاصی برای افراد متقاضی دریافت پروانه تولید کارگاهی

1 -داشتن کلیه شرایط عمومی .

2 -داشتن کارگاه فعال ملکی یا استیجاری (در حال تولید صنایع دستی یا کارگاهی که براساس دریافت اعلامیه تاسیس قبلی از معاونت صنایع دستی استان احداث و آماده بهره بردار ی شده باشد .

3 -داشتن سکونت دائم در شهر ، مکان یا محدوده مناسب فعالیت کارگاه

* منظورازکارگاه ، مکانی است ثابت که درآن صاحب کارگاه ) کارفرما (بابکارگیری تعدادی نیروی انسانی در سطوح مهارت مختلف درتولید یک رشته ازمصنوعات دستی فعالیت دارد .

 

 

مدارک لازم برای افراد متقاضی صدور پروانه تولید کارگاهی

1 -اصل شناسنامه به همراه تصویر صفحات اول و دوم متقاضی ) برا ی اشخاص حقیقی (   .

2 -اصل و تصویر کارت ملی متقاضی ) برا ی اشخاص حقیقی .

3 -تصویر آگهی ثبت شرکت ، اساسنامه و آخرین مصوبه هیئت مدیره که در آن صاحبان امضاء مجاز شرکت، تعیین شده باشند ) برای شرکتها (.

4-یک قطعه عکس 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است و برای شرکتها، عکس از مدیر عامل وقت)

5 -تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان زیر 35 سال .

6 -تصویر اعلامیه تاسیس دریافتی جهت احداث کارگا ه برای دارندگان اعلامیه تاسیس .

7 -مدارک لازم دال بر سابقه فعالیت تولیدی در رشته مورد نظر ، کروکی محل کارگاه و تصویر سند مالکیت

یا اجاره کارگاه   برای افراد متقاضی فاقد اعلامیه تاسیس .

8 -تکمیل فرم درخواست و پرسشنامه پروانه تولید کارگاهی و تعهد نامه مربوطه.

 

مدارک لازم برای افراد متقاضی تمدید پروانه تولید کارگاهی

1-یک قطعه عکس 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است و برای شرکتها، عکس از مدیر عامل وقت)

2 -تکمیل فرم درخواست تمدید پروانه تولید کارگاهی

3 -تحویل اصل پروانه تولید کارگاهی قبلی .