یک شنبه 31 شهريور 1398
درخواست و تمدید جواز تاسیس کارگاه

-اعلامیه تاسیس کارگاه تولیدی خدماتی :

تعریف :

مجوزی است که بنا به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی تاسیس کارگاه تولید مصنوعات دستی، بنام آنان صادر می گردد تا با مشخصاتی که در برگ درخواست، اظهار شده است نسبت به احداث و یا راه اندازی کارگاه تولیدی - خدماتی مورد نظر اقدام نمایند .

اعلامیه تاسیس صادره به مدت یکسال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و تمدید آن حداکثر برای یک دوره یکساله دیگر بلامانع خواهد بو د . در صورتی که پس ازپایان مهلت ، دارنده اعلامیه تاسیس موفق به احداث و یا    راه اندازی کارگاه تولیدی مورد نظرنشده باشد، اعلامیه تاسیس صادره باطل و کان لم یکن تلقی خواهد شد .

تذکر : مجوز اعلامیه تاسیس صرفاً برای یک رشته فعالیت صادر خواهد شد.

 

ضوابط :

پرسش نامه های تکمیلی ارائه شده از سوی متقاضیان توسط معاونت صنایع دستی و ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تطبیق با ضوابط این دستور العمل و با رعایت موارد زیر نسبت به صدور اعلامیه تاسیس اقدام خواهد شد .

1 -عدم مغایرت تولید مورد نظر با ضوابط شرعی و قانونی .

2 -صدور اعلامیه تاسیس به نام اشخاص حقوقی ، منوط به ارائه آگهی رسمی تاسیس شرکت می باشد .

3 -یک نسخه از اعلامیه تاسیس صادره جهت اطلاع و اقدامات مقتضی به دستگاههای دولتی ذیربط ازجمله :

سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کار و امور اجتماعی ارسال شود .

4 - افزایش ظرفیت ) توسعه ( و یا تغییر نوع تولید واحدهای صنایع دستی دارنده اعلامیه تاسیس و .... نیاز به تکمیل پرسشنامه جدید و منطبق با ضوابط مندرج در این دستور العمل دارد .

 

مراحل صدور :

به منظور دریافت اعلامیه تاسیس ، مراحل زیر توسط متقاضی انجام خواهد گرفت :

1 -بررسی ، کارشناسی ، ارزیابی و انتخاب فعالیت مورد نظر و محل اجراء .

2 -دریافت پرسش نامه مربوطه   از معاونت صنایع دستی استان توسط متقاضی ، تکمیل و ارائه آن به واحدتخصصی معاونت استان .

3-تکمیل فرم تعهدات دریافت کننده اعلامیه تاسیس و ارائه آن به واحدتخصصی مربوطه .

4 -صدور اعلامیه تاسیس توسط معاونت مذکور .


شرایط تمدید :

مدت اعتبار اعلامیه تاسیس از تاریخ صدور ، یکسال بوده و تمدید آن توسط معاونتهای صنایع دستی استانی ، منوط به احراز یکی از شرایط زیر میباشد :

1 -تهیه زمین مناسب و اقدام به عملیات ساختمانی مورد نیاز طرح .

2 -اجاره محل یا اجاره نامه معتبر و امکانات مناسب برای اجرای طرح ) حداقل به مدت یکسال ( .

3 -ارائه دلایل موجه به تشخیص مرجع صادره کننده اعلامیه تاسیس .

تذکر : پس از تکمیل و ارائه فرم درخواست تمدید اعلامیه تاسیس ، تمدید اعلامیه تاسیس بلامانع است.

 

شرایط اختصاصی برای افراد متقاضی دریافت اعلامیه تاسیس :

1 -داشتن شرایط عمومی .

2 -ارائه طرح توجیهی اقتصادی - فنی برای احداث کارگاه تولیدی مورد نظر .

3 - داشتن توانائی مالی کافی برای احداث کارگاه تولیدی مورد نظربه تائیدکارشناسان تخصصی معاونت استان .

4 -داشتن زمین مناسب و در صورت ضرورت ، ارائه مدارک لازم دال بر عدم منع قانونی برای احداث کارگاه تولیدی مورد نظر در آن زمین ) از نظر نوع کاربری ، محیط زیست و ... ، ضرورت ارائه مدارک توسط کارشناسان تخصصی معاونت تعیین خواهد شد (.

ارائه گواهی کتبی از شرکت شهرک های صنعتی مبتنی بر اینکه پس از اخذ اعلامیه تاسیس زمین مورد نیاز به طرح متقاضی اختصاص داده خواهد شد ، که به منزله داشتن زمین تلقی می گردد .

 

مدارک لازم برای افراد متقاضی دریافت اعلامیه تاسیس :

1-اصل شناسنامه به همراه تصویر صفحات اول و دوم متقاضی و در صورت داشتن توضیحات کپی آن ) برا ی اشخاص حقیقی (.

2-اصل و تصویر کارت ملی ) برا ی اشخاص حقیقی (.

3-تصویر آگهی ثبت شرکت ، اساسنامه و آخرین مصوبه هیئت مدیره که در آن صاحبان امضاء مجاز شرکت

تعیین شده باشند ) برای شرکتها (.

4-یک قطعه عکس 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است و برای شرکتها، عکس از مدیر عامل وقت)

5- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان زیر 35 سال .

6-مدارک مستند و کافی مبتنی بر داشتن مهارت فنی و سوابق تجربی لازم در رشته مورد نظر .

7-تصویر مدارک لازم ، مبنی بر دراختیار داشتن زمین و عدم ممنوعیت قانونی برای احداث کارگاه تولیدی مورد نظر

8-طرح توجیهی اقتصادی - فنی برای احداث کارگاه مورد نظر .

9-پر کردن فرم تقاضا و پرسشنامه صدوراعلامیه تاسیس کارگاه تولید صنایع دستی

10-تعهد کتبی مبنی بر توانائی مالی جهت اجرای طرح یا اخذ تسهیلات مالی از سیستم بانکی .

 

تذکر : معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری هیچگونه تعهدی ،درقبال تأمین تسهیلات مالی مورد نیاز افراد متقاضی را نخواهد داشت .