چهارشنبه 30 آبان 1397
معیارهای ارزیابی و پیش شرطها

معیارهای ارزیابی و پیش شرط ها

پیش شرط ها:

·         سازگاری با محیط زیست

احترام به محیط زیست در به کارگیری مواد و تکنیک های تولید

·         عدالت

تولیدکننده باید تعهد کند که هیچ یک از قوانین مربوط به کار و یا حق مالکیت معنوی پایمال نشده و در هیچ یک از مراحل تولید محصول، از شخص یا گروهی به ناحق بهره برداری نشده باشد.

 

معیارهای ارزیابی

·         مرغوبیت

نمایش مرغوبیت و کیفیتی که بتواند در صنایع دستی معیار واقع شود. این معیار از طریق به کارگیری مواداولیه مرغوب، سطح بالایی از تکنیک و توجه ویژه به ظرایف در امر  تولید، نشان داده می شود (تولید دارای برتر و مزیت  براساس معیارهای تکنیکی و مواد اولیه بکار برده شده باشد).

·         اصالت

بیان هویت فرهنگی و ارزش های زیباشناختی سنتی، که باوجود بیان فرهنگی و زیباشناسی، یا مهارت سنتی صنایع دستی نشان داده می شود و بیان کننده هویت فرهنگی، ملی و هنرهای سنتی کشور باشد.

·         نوآوری

ترکیب خلاقانه و تأثیر گذار مهارت های سنتی و نوآوری در مواد، فرم و طرح، این عامل از طریق ترکیب مؤثر روشهای سنتی و مدرن، و یا بهره برداری بدیع و خلاقانه از موا، طرح و روش های ساخت نشان داده می شود و یا ترکیبی از موارد مذکور باشد.

·         قابلیت بازاریابی

قابلیت بازاریابی محصولات صنایع دستی که توانمندی عرضه در بازارهای دنیا را داشته باشد. این عامل به عملکرد محصول، مطمئن آن برای خریدار، تعادل بین قیمت و کیفیت، و یا پایداری محصول بستگی دارد.