سه شنبه 12 اسفند 1399
جدول آماری آثار برگزیده مهر اصالت کشور-سال 1389

 

تعداد آثار برگزیده اصفهان در برنامه داوری نشان ملی کیفیت و برتری آثار صنایع دستی


ردیف

سال برگزاری

تعداد نشان های دریافتی استان اصفهان

1

1390

59

2

1392

99

3

1394

187

5

1396

48

جمع کل

393

 

تعداد آثار برگزیده اصفهان در برنامه داوری نشان بین المللی کیفیت و برتری آثار صنایع دستی


سال برگزاری

تعداد نشان های دریافتی استان اصفهان

تعداد نشان های دریافتی کشور

2007

2

6

2008

22

45

2010

30

65

2012

48

147

2016

2

10

2018

11

45

7 دوره

115 مهر

318 مهر