چهارشنبه 30 آبان 1397
جدول آماری آثار برگزیده مهر اصالت کشور-سال 1389
جدول آماری آثار برگزیده مهر اصالت کشور-سال 1389

ردیف

استان

تعداد شرکت کنندگان

تعداد آثار منتخب

تعداد آثار برنده مهر اصالت

1

اصفهان

175

93

30

2

کرمانشاه

21

16

4

3

چهارمحال

30

15

3

4

فارس

42

14

3

5

همدان

18

13

3

6

لرستان

7

7

3

7

مرکزی

6

6

3

8

تهران

140

28

2

9

کرمان

33

8

2

10

مازندران

22

6

2

11

زنجان

5

5

2

12

سمنان

10

4

2

13

آذربایجان شرقی

13

11

1

14

خوزستان

6

6

1

15

قزوین

13

6

1

16

یزد

13

5

1

17

گیلان

6

4

1

18

کردستان

3

3

1