سه شنبه 3 بهمن 1396
دارندگان مهر اصالت 2012
اسامی و اطلاعات هنرمندان استان اصفهان که موفق به دریافت نشان کیفیت و برتری در صنایع دستی (مهر اصالت) در سال 2012 از سازمان علمی فرهنگی تربیتی یونسکو شدند: