یک شنبه 29 فروردين 1400
رشته های به ثبت رسیده

لیست رشته های به ثبت رسیده

 

رشته هنری

وضعیت ثبتی

تاریخ ثبت

قدمت

تهیه کننده پرونده

شماره ثبت

گستره موضوع

مخمل بافی

درخطر

19/12/1388

اصفهان

1

ملی

زری بافی

درخطر

19/12/1388

اصفهان

2

ملی

شعربافی کاشان

پاسداری فوری

19/12/1388

اسلامی

اصفهان

9

استانی کاشان

مهارتهای بافت فرش کاشان

عادی

31/5/1388

اسلامی

اصفهان

36

استانی اصفهان

فن کاشی سازی زرین فام

پاسداری فوری

19/12/1388

تاریخی

اصفهان

45

استانی اصفهان

خط و نقش ناخنی

پاسداری فوری

19/12/1388

متاخر اسلامی

اصفهان

54

منطقه ای تهران اصفهان

قالی بافی نایین

پاسداری فوری

19/12/1388

اسلامی

اصفهان

60

استانی اصفهان

نقاشی قلمکار اصفهان

پاسداری فوری

19/12/1388

اسلامی

اصفهان

65

استانی اصفهان

گلابتون سازی

پاسداری فوری

19/12/1388

اسلامی

اصفهان

67

استانی اصفهان

قلمزنی

عادی

19/12/1388

تاریخی

اصفهان

84

منطقه ای شیراز اصفهان کرمانشاه

زیلوبافی کاشان

عادی

05/03/1389

تاریخی اسلامی

اصفهان

116

استانی اصفهان

فیروزه کوبی

عادی

19/11/1389

اصفهان

171

استانی اصفهان

پاپیه ماشه

عادی

19/11/1389

 

نطنز

176

استانی اصفهان

خراطی سنتی نطنز

عادی

20/06/1391

 

نطنز

482

استانی اصفهان

مهارت ساخت سفال نطنز

عادی

20/06/1391

 

اصفهان

483

استانی اصفهان

گره چینی چوب

عادی

20/06/1391

 

اصفهان

484

استانی اصفهان

قفل سازی نجف آباد

عادی

20/06/1391

اصفهان

485

استانی اصفهان

عبابافی

عادی

20/06/1391

اصفهان

486

استانی اصفهان

مینای نقاشی

عادی

20/06/1391

 

اصفهان

487

استانی اصفهان

سفره بافی ورزنه

 عادی

04/11/1391

 

اصفهان

761

استانی اصفهان

رنکرزی سنتی(صباغی)

عادی

04/11/1391

 

اصفهان

763

استانی اصفهان

کاشی سازی هفت رنگ

عادی

04/11/1391

 

اصفهان

765

استانی اصفهان

قواره بری

عادی

04/11/1391

 

اصفهان

766

استانی اصفهان

قلمکار(چاپ مهری)

عادی

04/11/1391

 

اصفهان

770

استانی اصفهان

فرش ویست

عادی

04/11/1391

 

اصفهان

769

استانی اصفهان

منبت گلپایگان

عادی

04/11/1391

 

اصفهان

764

استانی اصفهان

کلاه نمدی(کلاه مالی)

عادی

04/11/1391

 

اصفهان

762

استانی اصفهان

گیوه بافی نشلج

عادی

04/11/1391

 

پژوهشگاه

772

استانی اصفهان

مسگری کاشان

عادی

04/11/1391

 

پژوهشگاه

771

استانی اصفهان

سوخت روی چرم

عادی

91

 

اصفهان

 

استانی اصفهان

مهارت دوخت پوشاک سنتی

عادی

28/8/1390

 

 

344

استانی اصفهان