یک شنبه 29 فروردين 1400
نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی

نشان ملی مرغوبیت

صنایع دستی و هنرهای سنتی از مهمترین مولفه­ های فرهنگ بومی و تولید ملی کشور ها هستند. این هنر-صنعت امروزه به دلیل ماهیت و ویژگی­های آن با چالش های جدی مواجه است. پدیده جهانی شدن و شرایط اقتصاد یکپارچه جهانی بی تردید دامنگیر صنایع دستی کشورها نیز گشته است. در این میان کشورهای در حال توسعه به دلیل ساختار سنتی حاکم بر اقتصاد، فرهنگ و ساختار جمعیتی، در معرض بیشترین آسیب ها هستند و چنانچه برای آن تدابیری اندیشه نشود حرف و مشاغل صنایع دستی توانایی استقامت و ادامه حیات نخواهد داشت، بدین لحاظ دست اندرکاران و حامیان فرهنگی را بر آن داشته تا به منظور صیانت از صنایع دستی و استمرار و ادامه حیات آن تدابیری بیاندیشند.

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با عنایت به اهمیت  صنایع دستی بالاخص نقش و جایگاه اقتصادی آن و هم چنین بدنبال برنامه داوری نشان بین المللی مرغوبیت    صنایع دستی و مشارکت ایران در برنامه مذکور از سال  1386 مترصد به برگزاری داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی شد تا مقدمه­ای بر برنامه داوری نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی باشد.

اهداف:

- کمک به ارتقاء و بهبود کیفی محصولات بر اساس معیارهای تعیین شده نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی یونسکو اعم از: مرغوبیت مواد اولیه-طراحی محصول-رعایت کلیه اصول کاربری محصول ( استحکام-ایمنی-پرداخت نهایی-بهداشت-ارگونومی .. )

 – معیار های زیبایی شناسی از قبیل طرح، نقش و...

- ایجاد رقابت سالم بین صنعتگران وهنرمندان کشور .

- تسهیل در شناسایی، انتخاب ومعرفی آثار برگزیده جهت شرکت در برنامه داوری نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی.

- ارتباط وتعامل بیشتر با هنرمندان وصنعتگران استان از طریق کارشناسان رابط .

- ایجاد انگیزه مناسب جهت بروز استعدادها ، نوآوری وخلاقیت در تولید صنایع دستی .

- کمک به بازاریابی صنایع دستی با قیمت تمام شده مناسب از طریق ارتباط بین کیفیت و کمیت .

- بسته بندی مناسب آثار به عنوان یک موضوع تاثیر گذار

- ایجاد انگیزه و رعایت شاخص های بازاریابی داخلی و خارجی درتولیدات صنایع دستی .

- کاربردی نمودن آثار با حمایت از خلاقیت فردی و ابتکار درطراحی تولیدات صنایع دستی .

- ارتقاء انگیزه خرید آثار با کیفیت صنایع دستی در بین مصرف کنندگان .