چهارشنبه 21 آذر 1397
نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با عنایت به اهمیت صنایع دستی بالاخص نقش و جایگاه اقتصادی آن و هم چنین بدنبال برنامه داوری نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی و مشارکت ایران در برنامه مذکور از سال  1386 تاکنون، مترصد به برگزاری داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی شد تا مقدمه­ای بر برنامه داوری نشان بین­المللی مرغوبیت صنایع دستی باشد.

به منظور ارزیابی دقیق آثار، حفظ جنبه های تخصصی و ارتقاء سطح اعتبار برنامه نشان، محصولات دریافتی را بر اساس 4 معیار مرغوبیت، اصالت، نوآوری، قابلیت بازاریابی، و دو پیش شرط احترام به ارزش های محیط زیست در بکارگیری مواد و تکنیک های تولید و مسئولیت اجتماعی بررسی می نمایند.