یک شنبه 29 فروردين 1400
تسهیلات مشاغل خانگی مستقل

تسهیلات مشاغل خانگی مستقل:

این تسهیلات به اشخاصی تعلق می گیرد که محل فعالیت تولیدی آنها در منزل مسکونی می باشد. 

سقف این تسهیلات طبق مصوب کارگروه اشتغال مبلغ 100 میلیون ریال ، با کارمزد 4% می باشد.

شرایط اخذ این تسهیلات :

- مراجعه حضوری و ثبت درخواست

- بررسی درخواست

- تکمیل فرمهای مربوطه و ارائه مدارک شناسایی

- معرفی به ادارات مربوطه


سپس معرفی به بانک و دریافت تسهیلات