یک شنبه 29 فروردين 1400
تسهیلات مشاغل خانگی پشتیبان:

تسهیلات مشاغل خانگی پشتیبان:

این تسهیلات به شخصی تعلق می گیرد که محل فعالیت وی دفاتر و کارگاههای تولیدی انفرادی جهت ایجاد اشتغال خانگی باشد. 

سقف این تسهیلات طبق مصوب کارگروه اشتغال مبلغ 1000 میلیون ریال ، با کارمزد 4% می باشد.

شرایط اخذ این تسهیلات :

- مراجعه حضوری و ثبت درخواست

- بررسی درخواست

- تکمیل فرمهای مربوطه و ارائه مدارک شناسایی

- معرفی به ادارات مربوطه


سپس معرفی به بانک و دریافت تسهیلات