دوشنبه 27 خرداد 1398
                                                     صفحه اصلی :: سوالات متداول :: نقشه سایت
مشاهده خبر

بانگاهی ژرف اندیشانه به تاریخ اصیل ایرانی می توان راه کارهای مناسبی را درراستای توسعه کشوردریافت نمود

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان درآئین پاسداشت شهادت امیرکبیردرکاشان گفت:

بانگاهی ژرف اندیشانه به تاریخ اصیل ایرانی می توان راه کارهای مناسبی را درراستای توسعه کشوردریافت نمود

فریدون اله یاری مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان امروزدرآئین پاسداشت ایام شهادت امیرکبیرکه همزمان باروزملی توسعه درکاشان برگزارشدباایرادسخنانی تاکیدکرد:با توجه به تاریخ ارزشمندکشورمان می توان با بازخوانی مجددآن،ریشه های بسیاری ازموانع توسعه کشوررا بدون اتکابه بیگانگان دریافت نموده وراه کارهای اساسی برای توسعه آینده ایران را ازخلال تاریخ خودمان دریافت کنیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
فریدون اله یاری امروزپنج شنبه 20 دی ماه در آئین پاسداشت شهادت امیرکبیر وهمزمان باروزملی توسعه که درباغ فین کاشان برگزارشدباایرادسخنانی ضمن پاسداشت یاد وخاطره میزاتقی خان امیرکبیر به عنوان قهرمان مبارزه باجهل واستبداددردوران قاجار
  اظهار داشت  : بی شک برگزاری رویدادهای علمی وفرهنگی اینچنینی تلاشی ارزشمند درراستای ایجاد پیوندمیان نیازهای امروزجامعه با گذشته تاریخی  خودمان جهت جستجوی نیازهای ایران امروزدرراستای توسعه پایدار است.

اودرادامه سخنانش با اشاره به اینکه میزا تقی خان امیرکبیر ازآخرین شخصیت های تاریخی ارزشمند درسیرتطورنظام کهن دیوان سالاری کشورمان بود گفت: براستی دوران قاجار پایان دوران نظام دیوان سالاری ایران است  به گونه ائی که دراین عصرباتوجه به توسعه مغرب زمین ازیکسو واستبدادسنتی  سلاطین قاجار،ایران دچارناکارآمدی سیاسی شد.لذا امروزبازخوانی تاریخ این دوران وتحولات گسترده ائی که ایران وایرانیان به ویژه همزمان با انقلاب مشروطیت ازسرگذرانیدندنقش مهمی درزمینه شناخت علل وعوامل توسعه نیافتگی کشورمان را از آن زمان به بعدایفا می نماید.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان درادامه سخنانش با اشاره به این نکته که  نوسازی و اصلاحات در کشور از زمانی آغاز شد که  متوجه شدیم  قادر به ایستادگی در مقابل توسعه یافتگی و تکنولوژی جهان نیستیم تصریح کرد: از آن زمان تفکرات متفاوتی درجامعه میان متفکرین پدیدآمد،از جمله اینکه برخی تکنولوژی و توسعه را مقابل دین می دانستند و اصرار داشتندکه هرگونه تلاش درراستای دست یابی به مدرنیته به سنت های کهن واعتقادات دینی لطمه وارد میکند، وازسوی دیگربرخی متفکران  دیگرکه عمدتا ازتحصیلکردگان غربی به شمارمی رفتند نیز صرفامایل بودند که جهت پیشرفت کشورصرفا ازتفکرات سرزمینهای غربی الگو بگیرند حتی اگر ظهوراین تفکرات وبسط آن درجامعه منجر به بی دینی شود ،زیرا به هرقیمت ممکن نباید از قطارتوسعه که غرب رهبری آن را به عهده داشت 
عقب بمانند.

اوهمچنین ادامه دادوگفت:درهمین راستا تفکردیگری نیزمیان متفکران ونخبگان ایرانی درآن عصروجودداشت وآن عبارت ازاین بودکه بسیاری ازآنان با تاسی به افکارنخبگانی همچون امیرکبیر معتقدبودندمسیرتوسعه وپیشرفت ومسیردست یابی به فناوری های نوین باتاسی به سنتهای ملی ودینی وبا استفاده صحیح ازفناوری روزجهان میسرمی شود.

اله یاری درادامه خاطر نشان کرد:  رمزموفقت امیرکبیردرشناخت دقیق ازساختارهای سنتی جامعه وشناخت نیازهای روزایران برای توسعه بود لذاامیر کبیر با آگاهی از نیازهای جامعه اجتماعی جامعه در راه توسعه گام برداشت و تاسیس دارالفنون گام مهمی دربستر سازی برای توسعه جامعه ایران به شمارمی رفت .

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان درپایان سخنانش با اشاره به اینکه سرزمین ما در معرفی شخصیتها نا کارآمد عمل کرده است تصریح کرد:  امیرکبیر جهان و ایران را به خوبی می شناخت و این آگاهی نقش مهمی درایجادتفکر توسعه گرائی در وی داشت لذاامروزما با مطالعه تاریخ و شناخت شخصیتهای برجسته  کشورمان میتوانیم در راه توسعه پایدار گام برداریم .

درادامه این نشست پس ازسخنرانی جمعی ازفرهیختگان،از پوستر وتمبریادبودپاسداشت ایام شهادت امیرکبیر امیر کبیر رونمایی شدوسپس حضاربا حضوردرحمام تاریخی باغ فین محل شهادت امیر کبیرراگلباران نمودند.


دسته بندی : گردشگری

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1397/10/22 13:05

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1397/10/22 13:05

کلیه حقوق اين پرتال به سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري استان اصفهان تعلق دارد
echobit