جاذبه های گردشگری

مسیرهای گردشگری استان اصفهان


ردیف

نام مسیر

جاذبه ها

تاریخی

فرهنگی

طبیعی

مذهبی

سایر

1

اصفهان – کوهپایه – ورزنه – تالاب گاوخونی

×

×

×

×

×

2

اصفهان – کوهپایه – نائین

×

×

ــ

ــ

×

3

اصفهان – کوهپایه – نائین – اردستان

×

×

ــ

×

×

4

اصفهان – کوهپایه – نائین – انارک – خور

×

×

×

ــ

×

5

اصفهان – شهرضا

×

×

×

×

×

6

اصفهان – شهرضا – دهاقان

×

×

×

×

×

7

اصفهان – شهرضا – سمیرم

×

×

×

×

×

8

اصفهان – مبارکه – شهرضا

×

×

×

×

×

9

اصفهان – نجف آباد

×

×

×

×

×

10

اصفهان – نجف آباد –تیران و کرون

×

ــ

×

×

×

 

ردیف

نام مسیر

جاذبه ها

تاریخی

فرهنگی

طبیعی

مذهبی

سایر

11

اصفهان – تیران و کرون – علویجه – دهق- گلپایگان

×

ــ

×

×

×

12

اصفهان – نجف آباد – تیران و کرون – چادگان

×

×

×

×

×

13

اصفهان – نجف آباد – تیران و کرون – فریدن

×

×

×

×

×

14

اصفهان – نجف آباد – تیران و کرون – فریدونشهر

×

×

×

×

×

15

اصفهان – نجف آباد – تیران و کرون – خوانسار

×

×

×

×

×

16

اصفهان – نجف آباد – تیران و کرون – خوانسار – گلپایگان

×

×

×

×

×

17

اصفهان – باغ بهادران

×

ــ

×

ــ

×

18

اصفهان – فلاورجان – زرین شهر

×

×

×

×

×

19

اصفهان – فلاورجان – زرین شهر – مبارکه

×

×

×

×

×

20

اصفهان – شاهین شهر – علویجه – دهق – گلپایگان

×

ــ

×

×

×

21

اصفهان – میمه – گلپایگان

×

×

×

×

×

22

اصفهان – مورچه خورت – نطنز

×

×

×

×

×

23

اصفهان – نطنز – بادرود

×

×

×

×

×

 

ردیف

نام مسیر

جاذبه ها

تاریخی

فرهنگی

طبیعی

مذهبی

سایر

24

اصفهان – نطنز – کاشان

×

×

×

×

×

25

اصفهان – نطنز – کاشان – آران و بیدگل

×

×

×

×

×

26

اصفهان – کاشان – قمصر

×

×

×

×

×

27

اصفهان – کاشان – نیاسر

×

×

×

×

×

28

اصفهان – میمه – برزک

×

×

×

×

×

 

 برای مشاهده اقامتگاهها و واحدهای پذیرایی در هر مسیر ،همچنین  مسیر گشتهای گردشگری با علایق ویژه، این فایل را دانلود نمایید:      Jazebeha.doc  برای مشاهده شناسنامه مسیرهای عمومی گردشگری استان اصفهان، فایل زیر را دانلود نمایید:        شناسنامه مسیرهای گردشگری