صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

روند صدور پروانه بهره برداری بند (ب)

1- متقاضی به سایت مراجعه نموده و ضمن تکمیل فرم تقاضانامه صدور پروانه در خواست خود را مبنی بر صدور پروانه اعلام می دارد و کد پیگیری دریافت می نماید.

2-کارشناس معاونت گردشگری استان پس از دریافت درخواست صدور پروانه، فرم شرایط عمومی متقاضیان را به متقاضی تحویل می دهد. این فرم شامل مشخصات عمومی متقاضی صدور پروانه و مدارک مورد نیاز اولیه جهت تشکیل پرونده می باشد.

 3- پس از تحویل مدارک ذکر شده در فرم توسط متقاضی به اداره کل، پرونده ای برای متقاضی تشکیل و سپس از وی خواسته می شود تا فرم های مشخصات فردی و تعهد نامه عدم اشتغال را تکمیل نماید.

تبصره: برای اثبات 3 سال سابقۀ کار مفید مرتبط با فعالیت مورد نظر با توجه به بند 10 شرایط متقاضیان در صورت ارائۀ گواهی کار در دفاتر، گواهی پرداخت بیمه از سوی ادارۀ بیمۀ خدمات اجتماعی الزامی است.

4-پس از تکمیل پرونده متقاضی مراتب جهت بررسی های لازم در کمیتۀ فنی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان مطرح می گردد.

5- در صورت موافقت کمیتۀ فنی، موافقت اولیه به متقاضی جهت پیگیری اعلام و معرفینامه به اداره تشخیص هویت و آزمایش های عدم اعتیاد به مواد مخدر ارائه می گردد و همزمان متقاضی به حراست سازمان متبوع معرفی تا نسبت به تکمیل فرمهای مربوط به صلاحیت فردی اقدام نماید.

تبصره:  در صورت عدم تأیید مدارک متقاضی از سوی کمیتۀ فنی، منفی بودن جواب استعلام ها و همچنین رد صلاحیت متقاضی توسط حراست، موضوع عدم موافقت به متقاضی اعلام و پرونده مختومه میشود.

6- معاونت گردشگری فرم تعهدنامه را بمنظور ارائۀ مدارک ظرف مدت سه ماه از متقاضی اخذ و مراتب را بصورت کتبی به متقاضی ابلاغ می نماید.

7-معاونت گردشگری متقاضی را بمنظور سپردن مبلغ پانصد میلیون ریال ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات به بانک معرفی می نماید.

8-کارشناسان سازمان از محل پیشنهادی متقاضی بازدید و گزارش بازدید از محل را بر اساس فرم مربوطه تکمیل می نمایند.

تبصره-: مکان های پیشنهادی بایستی دارای شرایط ذیل باشند:
تبصره 1 : دارای فضای مفید 70-40 متر مربع (بدون احتساب بالکن و زیرزمین)
تبصره 2 : مکان معرفی شده دارای کاربری تجاری یا اداری می باشد.
تبصره 3 : ارائۀ مدارک معتبر رسمی مبنی بر تصرف مالکانه یا استیجاری محل دفتر.
تبصره 4 : قرار داشتن محل پیشنهادی در طبقۀ همکف.

9-متقاضی، مدارک مربوطه به ضمانتنامه بانکی را به امور مالی سازمان تحویل و رسید آن را به کارشناسان معاونت گردشگری تحویل می دهد. آنگاه ضمن ارائۀ معرفی نامه مدیرفنی و مدارک ضمیمۀ آن، فرد واجد شرایط را (با توجه به شرایط ذکر شده در ماده 8 آئین نامه) به عنوان مدیرفنی معرفی می نماید.

10-پس از دریافت مدارک مدیرفنی، کارشناس سازمان معرفی نامه جهت استعلام عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر به نامبرده ارائه داده و همزمان به حراست سازمان جهت تعیین صلاحیت معرفی می گردد.

11- کارشناس سازمان پس از دریافت جواب مثبت استعلام های ذکر شده در بند قبل فرم اعلام اسامی و آرمهای پیشنهادی برای دفتر را به متقاضی ارائه داده، که متقاضی در آن حداقل 10 نام مورد نظر خود را برای دفتر درج کرده و تصویر حداقل 10 آرم را ارائه می نماید.


12-بمنظور عدم تشابه اسمی و جلوگیری از نامهای تکراری، اسامی پیشنهادی متقاضی از دفتر فنی استانداردهای فنی و نظارت سازمان استعلام می گردد.

13-در خصوص در خواست های حقوقی ارائه اساسنامه و صورتجلسه تغییرات نام و موضوع لازم و اجباری می باشد.

14- پس از تأیید نام و اطمینان از تکمیل بودن مدارک، پروانۀ بهره برداری جهت متقاضی صادر و رونوشت آن به دفتر تدوین استانداردهای فنی و نظارت سازمان متبوع ارسال می گردد.

لطفا برای اطلاعات بیشتر به معاونت گردشگری (خیابان 22 بهمن – مجموعه اداری امیرکبیر- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان- طبقه اول) و یا با تلفن 32665417- 32665414- 32665410- 32665423- با پیش شماره (031) تماس حاصل فرمایید. فرمهای مورد نیاز