فرمهای مربوط به بخشهای مرتبط با دفاتر خدمات مسافرتی
احتراما، در این بخش فرمهای مورد نیاز دفاتر خدمات مسافرتی و موارد مرتبط آن قرار داده شده است. برای استفاده لطفا فرم مورد نظررا انتخاب و دانلود نمایید. فرمها بصورت pdf میباشند.

فرم تمدید مجوز و صدور پروانه بهره برداری دفتر خدمات مسافرتی

فرم تعهدات مدیر عامل -یک
فرم تعهدات مدیر عامل -دو


فرم درخواست صدور مجوز برگزاری گشتهای خارج از کشور-صفحه یک
فرم درخواست صدور مجوز برگزاری گشتهای خارج از کشور-صفحه دو


مجوز تور خارجی


فرم تعهدات مدیر فنی/مدیر عامل
فرم وظایف و تکالیف مدیر فنی


فرم مفقودی مجوز دفتر خدمات مسافرتیفرم تغییر دفترخدمات مسافرتی از حقیقی به حقوقی

فرم درخواست بازدید مکان دفتر خدمات مسافرتی


قرارداد گشتهای داخلی -صفحه یک
قرارداد گشتهای داخلی -صفحه دو
قرارداد گشتهای داخلی -صفحه 3
قرارداد گشتهای داخلی -صفحه چهارقرارداد گشتهای خارجی-صفحه یک
قرارداد گشتهای خارجی-صفحه دو
قرارداد گشتهای خارجی-صفحه سه
قرارداد گشتهای خارجی-صفحه چهار
قرارداد گشتهای خارجی-صفحه پنج


فرم گزارش عملکرد دفاتر خدمات مسافرتی

فرم اطلاعات تورهای داخلی