ضوابط مربوط به فعالیت های مجازی در حوزه گردشگری

-شیوه نامه ساماندهی کسب و کارهای گردشگری در فضای مجازی


---سایت ها ی دارای مجوز کسب و کار مجازی از معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان بشرح زیر میباشند: