فهرست خدمات حضوری معاونت گردشگری

خدمات حضوری معاونت گردشگری 


 مراکز پذیرایی – اقامتی :سفره خانه سنتی، مجتمع های خدمات رفاهی و واحدهای پذیرایی بین راهی، مناطق نمونه، مجتمع ها و مراکز تفریحی – سرگرمی شامل موارد زیر میباشد:

 

--صدور پروانه بهره برداری موقت، اخذ نامه اتمام عملیات ساختمانی از معاونت سرمایه گذاری، مراجعه به معاونت گردشگری، تکمیل پرونده (عدم اعتیاد، عدم، عدم سوء پیشینه، تصویر موافقت اصولی، معرفی مدیر، ارائه تأییدیه ایمنی)

--تمدید پروانه بهره برداری، ارائه درخواست کتبی به انضمام کپی پروانه بهره برداری قبلی واحد به جامعۀ حرفه ای مربوطه استان

--صدور اولیه کارت مدیریت، تکمیل فرم درخواست و ارائه به کارشناس مربوطه + دو قطعه عکس

--تمدید کارت مدیریت، تکمیل فرم تمدید و  تحویل به کارشناس مربوطه

--صنعتی کردن خدمات آب، برق و گاز تأسیسات گردشگری، درخواست کتبی به انضمام فیش های مربوطه حسب مورد

--اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، عقد قرارداد با شرکت های عامل تطبیق دارای مجوز و معتبر (شرکت گردشگری میراث کهن)، شرکت آموزش مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگری بنیاد

--اخذ مجوز موسیقی زنده، درخواست کتبی به انضمام تصویر پروانه بهره برداری و معرفی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

--مجوز استفاده از سامانه مکاتبات و عضویت در سامانه

--50% تخفیف معافیت مالیاتی، تشکیل پروندۀ مالیاتی در حوزۀ مالیاتی محل وقوع ملک و تحویل پروانه بهره برداری معتبر واحد به حوزۀ مالیاتی و در صورت نیاز اخذ نامه از معاونت گردشگری

--تمدید گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، مراجعه به عوامل تطبیق و عقد قرارداد و حداقل سه ماه قبل از انقضاء اعتبار گواهینامه استاندارد

--تعهدنامه محضری ایمنی آتش نشانی، مراجعه به دفترخانه رسمی به همراه کارت ملی + پروانه بهره برداری واحد و اساسنامه شرکت ویژۀ اشخاص حقوقی

-ثبت نام و آرم واحد پذیرایی : ارائه درخواست کتبی به همراه طراحی آرم واحد کاغذ 4A به معاونت گردشگری

--ارتقاء درجه واحد پذیرایی: درخواست کتبی + تکمیل فرم مربوطه توسط کارشناس معاونت گردشگری و ارسال به کمیته فنی مستقر در معاونت گردشگری تهران

--تأیید مدیریت واحد اقامتی – پذیرایی و معرفی مدیر به انضمام تکمیل فرم مربوطه و تحویل به معاونت گردشگری (فرم ضمیمه شود)

--تأیید نرخ اغذیه و اشربه : پیشنهاد نرخ اغذیه و اشربه به انضمام آنالیز هزینه غذا به جامعه حرفه ای مربوطه در دو نسخه

--تأیید نرخ اتاق سوئیت، آپارتمان، ویلا: پیشنهاد نرخ انواع سوئیت، آپارتمان و ویلا در دو نسخه به جامعه حرفه ای مربوطهمراکز اقامتی (هتل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان). شامل:

--صدور پروانه بهره برداری موقت، اخذ نامه اتمام عملیات ساختمانی از معاونت سرمایه گذاری، مراجعه به معاونت گردشگری، تکمیل پرونده (عدم اعتیاد، عدم، عدم سوء پیشینه، تصویر موافقت اصولی، معرفی مدیر، ارائه تأییدیه ایمنی)

--تمدید پروانه بهره برداری، ارائه درخواست کتبی به انضمام کپی پروانه بهره برداری قبلی واحد به جامعۀ حرفه ای هتلداران استان

--صدور اولیه کارت مدیریت، تکمیل فرم درخواست و ارائه به کارشناس مربوطه + دو قطعه عکس

--تمدید کارت مدیریت، تکمیل فرم تمدید و  تحویل به کارشناس مربوطه

--صنعتی کردن خدمات آب، برق و گاز تأسیسات گردشگری، درخواست کتبی به انضمام فیش های مربوطه حسب مورد

--اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، عقد قرارداد با شرکت های عامل تطبیق دارای مجوز و معتبر (شرکت گردشگری میراث کهن)، شرکت آموزش مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگری بنیاد

--اخذ مجوز موسیقی زنده، درخواست کتبی به انضمام تصویر پروانه بهره برداری و معرفی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

--مجوز استفاده از ماهواره، ارائه درخواست کتبی به انضمام اعلام درصد اشغال اتاق میهمانان خارجی شماره و فکس و آدرس هتل و نام مدیر و همراه

--نصب تابلو راهنمای هتل، ارائه درخواست کتبی و معرفی به معاونت خدمات شهری شهرداری مربوطه

--50% تخفیف معافیت مالیاتی، تشکیل پروندۀ مالیاتی در حوزۀ مالیاتی محل وقوع ملک و تحویل پروانه بهره برداری معتبر واحد به حوزۀ مالیاتی و در صورت نیاز اخذ نامه از معاونت گردشگری

--تمدید گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، مراجعه به عوامل تطبیق و عقد قرارداد و حداقل سه ماه قبل از انقضاء اعتبار گواهینامه استاندارد

--تعهدنامه محضری ایمنی آتش نشانی، مراجعه به دفترخانه رسمی به همراه کارت ملی + پروانه بهره برداری هتل و اساسنامه شرکت ویژۀ اشخاص حقوقی

--ثبت نام و آرم هتل، ارائه درخواست کتبی به همراه طراحی آرم هتل روی کاغذ 4A به معاونت گردشگری

--ارتقاء درجه هتل: درخواست کتبی + تکمیل فرم مربوطه توسط کارشناس معاونت گردشگری و ارسال به کمیته فنی مستقر در معاونت گردشگری تهران

--تأیید مدیریت واحد اقامتی : معرفی مدیر به انضمام تکمیل فرم مربوطه و تحویل به معاونت گردشگری (فرم ضمیمه شود)

--تأیید نرخ اغذیه و اشربه : پیشنهاد نرخ اغذیه و اشربه به انضمام آنالیز هزینه غذا به جامعه حرفه ای هتلداران در دو نسخه

--تأیید نرخ اتاق سوئیت، آپارتمان، ویلا: پیشنهاد نرخ انواع سوئیت، آپارتمان و ویلا در دو نسخه به جامعه حرفه ای هتلداران