بازدید83 هزارنفرگردشگرازبناهای تاریخی استان اصفهان درروزسیزدهم فروردین.

بازدید 83 هزار نفر گردشگر از بناهای تاریخی استان اصفهان در روز سیزدهم فروردین.


به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان: فریدون اله یاری مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان،ظهر امروز 14 فروردین،درحاشیه نشست ستاد سفر اداره کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:با عنایت به پیش بینی های افزایش بازدید گردشگران از بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری استان در نوروز 1398، آمارهای موجود حکایت از افزایش قابل توجه بازدید گردشگران از بناهای تاریخی استان ازتاریخ 28 اسفند1397،لغایت پایان روزسیزدهم فروردین دارد.

او همچنین افزود:با توجه به آرامش نسبی جوی دراستان و همچنین تمهیدات اندیشیده شده درستاد سفر استان، در راستای خدمات رسانی بهینه به گردشگران نوروزی از جمله آماده سازی 700 بنای تاریخی در پهنه استان امسال  با رشد قابل توجه بازدید گردشگران از بناهای تاریخی مواجه بوده ایم.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین گفت: با توجه به افزایش چند روزه تعطیلات نوروزی امسال،در روز سیزدهم فروردین تمامی بناهای تاریخی استان،فعال بوده به گونه ایی که در روز گذشته و همزمان با روز طبیعت ،تعداد 83 هزار نفر گردشگر از بناهای تاریخی در پهنه استان بازدید به عمل آورده اند.


دسته بندی : گردشگری

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1398/01/14 14:45

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1398/01/14 14:45