گالری پانوراما فیلم توضيحات

درب کوشک

درکوشک از آثار به جای مانده از دوران آق قویونلوها در اصفهان بوده و در دوره حکمرانی ابوالمعظم رستم بهادر خان از امرای این سلسله بنا شده است.

بر اساس اطلاعات موجود در کتیبه سردر این زاویه که به خط ثلث سفید معرق بر زمینه کاشی لاجوردی نگاشته شده است، به نظر می رسد این بنا دارای گنبدی بوده که در دوره حکمرانی « رستم بهادر خان آق قویونلو » توسط « علی بیک برنا » بر مقبره پدرش بنا گردیده بود. ولیکن امروزه اثری از این گنبد و این مقبره و مقابر برخی معاریف اصفهان در قرن نهم و دهم هجری که در این مکان قرار داشته ، باقی نمانده است. شایان ذکر است سردر زاویه در کوشک در دوران معاصر به طور کامل بازسازی شده و کاشی های نفیس سر در پیشین بر سردر جدید نصب گردیده است.

برخی دیگر از تورهای موجود