گالری پانوراما فیلم توضيحات

امام زاده شاه رضا

شهرضا ( قمشه ی سابق) در چهارده فرسخی جنوب اصفهان در سرراه شیراز واقع شده است. بقعه ی شهرضا تا شهرستان شهرضا فاصله ی کمی دارد و بر روی قسمت مرتفعی در دامنه ی کوه بنا شده است. امامزاده دارای صحنی مصفاست که از آن توسط پلکان های سنگی وارد بقعه می شوند. سردر بقعه و گنبد آن کاشی کاری شده است و نقش کاشی کاری گنبد، به گنبد مسجد امام اصفهان شباهت دارد و سال ساختمان آن را به دوره ی صفویه می رساند. کتیبه ی اطراف آن به خط ثلث سفید بر زمینه ی کاشی لاجوردی رنگ، شامل تمام سوره ی جمعه است، ولی سال اتمام ندارد. در نیمه ی شمالی گنبد که از داخل صحن به خوبی دیده می شود، در یک لوحه ی لوزی شکل به خط نستعلیق لاجوردی معرق برزمینه ی کاشی سفید، سال تعمیر گنبد به شرح زیر نوشته شده است: در سال 1360 (ه.ق) حاج سید اسماعیل میربه شهرضایی تجدید و تعمیر این بنای مقدس را عهده دار و به انجام رسانید.

بر گردنی گنبد با خطوط بنایی و کاشی معرق، عباراتی نقش شده که رنگ زرد، در میان رنگ های آن برسایر الوان غلبه دارد و متن آن صلوات بر پیغمبر و ائمه علیه السلام است و در قسمت شمالی آن، در یک لوحه به خط بنایی سفید معرق برزمینه ی کاشی مشکی، عبارت ذیل نوشته شده است: عمل استاد علی اصغر اصفهانی و استاد عبدالرحیم 1276 مدخل بقعه ایوان کوچکی است که با آیینه تزیین شده و در طرفین آن، دو جفت در نفیس از چوب گردوی ساده نصب شده و در جهت مقابل، یک جفت در نفیس خاتم کاری است که هر لنگه ی آن با اشعاری به خط نستعلیق سفید بر زمینه ی خاتم کاری تزیین شده است. دو جفت در خاتم کاری دیگر نیز در دو جانب شرقی و غربی داخل بقعه نصب شده که حرم را به اتاق های مجاور آن متصل می کند.

برخی دیگر از تورهای موجود