گالری پانوراما فیلم توضيحات

منارجنبان

بنای معروف منارجنبان متعلق به قرن هشتم ه.ق بوده و بر روی مقبره عمو عبدالله گارلادانی، از دانشمندان و عالمان دینی قرن هشتم ه.ق بنا شده است.

ساختمان این مقبره پس از مرگ عمو عبدالله در سال 716 ه.ق و در دوران حکومت ایلخانان مغول بنا شده است. بنا بر اسناد موجود در اواخر دوره صفوی دو مناره به این بنا الحاق گردیده که هر کدام از سطح زمین 17 متر ارتفاع دارند. این دو مناره بگونه ای بنا شده که در قسمت تحتانی خود به بنای مقبره به طور کامل متصل اند و همین نکته باعث ایجاد پدیده ای شبیه به دیاپازون یا تشدید گردیده است. بگونه ای که در صورت صعود برفراز مناره ها و تکان دادن یکی از مناره ها، نیروی وارده بر دیواره مناره باعث لرزش مناره دوم و کل سازه معماری می گردد. و همین نکته باعث ایجاد جذابیت خاصی در منارجنبان گردیده و وجه تسمیه این بنا نیز به دلیل لرزش مناره های آن است.

برخی دیگر از تورهای موجود