گالری پانوراما فیلم توضيحات

آرامگاه خواجه نظام الملک

بنای آرامگاه خواجه نظام الملک در منطقه احمدآباد اصفهان و در کوی دارالبطیخ قرار دارد. در این آرامگاه بجز مقبره خواجه نظام الملک مقابر تنی چند از شاهان و شاهزادگان سلجوقی وجود دارد که به نظر می رسد این مقابر متعلق به ملکشاه سلجوقی ، برکیارق، محمد بن ملکشاه، محمود بن ملکشاه و ملکه خاتون ( ترکان خاتون ) زوجه ملکشاه است.

امروزه آنچه از این بنا باقی مانده است با ساختار معماری دوره سلجوقی منافات کلی دارد. ولیکن در بنا چند سنگ قبر نفیس از دوره سلاجقه مشاهده می گردد.

برخی دیگر از تورهای موجود